Senast 2016 ska kvinnor och män representeras lika i LO:s styrelser och bolag. Också där LO utser representanter i partssammansatta bolag och styrelser ska könsfördelningen vara jämn.

Karl-Petter Thorwaldsson– Det här är en jättestor förändring, det största LO har gjort för jämställdheten sedan kvinnolönerna avskaffades på 1960-talet, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om LO-styrelsens beslut.

Utgångspunkten för beslutet är den rapport om mäns och kvinnors inflytande i LO och LO-förbunden som utredare vid LO:s arbetslivsenhet presenterade i höstas. Trots vissa framsteg är det långt kvar till LO:s mål att kvinnor och män ska vara representerade utifrån sin andel av medlemskåren.

Särskilt i de tyngsta organen, som LO:s avtalsråd, är könsfördelningen sned. Det kan i sin tur påverka vilka frågor LO driver hårt, och vilka som hamnar i bakgrunden.

– Det är en akilleshäl för LO att vi fortfarande är en mycket manlig organisation, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Vi öppnar oss för kritik genom att både LO:s ledning och förbunden präglas av en så ojämn könsfördelning.

Utifrån rapporten i höstas har en förbundsgemensam grupp arbetat fram konkreta förslag till hur LO ska gå vidare. Den policy för jämställd representation som LO-styrelsen nu har beslutat om är en blandning av mjuka regler och direkt kvotering.

I LO-styrelsens olika råd och kommittéer, där LO-förbunden utser en representant var, kan LO inte bestämma att det ena eller andra förbundet måste utse en kvinnlig företrädare. Men blir könsfördelningen ojämn ska LO:s kansli uppmärksamma LO-förbunden och LO-styrelsen på det, och få dem att söka möjligheter till en mer jämställd representation.

I LO:s egna bolag och styrelser ska män och kvinnor vara lika representerade – där ger policyn inget utrymme för undantag. I de fall en styrelse består av ett ojämnt antal ledamöter ska det överrepresenterade könet inte ha mer än en ”extra” representant.

LO utser också representanter i en rad partssammansatta styrelser och bolag, och i externa kommittéer, stiftelser och fonder. Vid nomineringar och tillsättningar i de här sammanhangen ska kvinnor och män vara lika representerade. Återigen gäller att om en styrelse har ett ojämnt antal LO-ledamöter ska inget av könen få mer än en representants övervikt. I de fall där LO bara nominerar en representant ska LO:s totala representation vara jämställd.

Totalt utser LO och LO-förbunden representanter till över 400 uppdrag. I de fall där LO ensamt råder över tillsättningarna ska alltså hälften av vara kvinnor och hälften män 2016. Även där förbunden är med och utser företrädarna är målet en jämställd representation, även om det inte är lika strikt formulerat.

Detta kan jämföras med fördelningen i LO:s råd och kommittéer i dag (partsgemensamma styrelser och bolagsstyrelser undantagna). Av 391 poster innehas 133 av kvinnor och 258 av män (medan tre är vakanta). Alltså 34 procent kvinnor och 66 procent män.

– Det blir hårt, särskilt i de styrelser alla förbund vill sitta i, säger Karl-Petter Thorwaldsson, och nämner bolag som Afa och AMF som exempel.

– Men vi ska genomföra det här. Policyn har redan börjat tillämpas, som när vi utsåg styrelseledamöter till Olof Palmes internationella center nyligen.

Samtidigt som LO-styrelsen ser jämställd representation som viktig betonar den att hindren för ett jämställt arbetsliv är komplexa. Därför ska LO också göra en genusanalys av avtalsrörelserna 2004 till 2013. Angreppssättet är brett: Allt från lönesystemens konstruktion och utvecklingen mot sifferlösa avtal till samordningen inom industrin och etableringen av ”märket” för löneökningar påverkar möjligheterna för jämställda villkor i arbetslivet.

LO ska också utveckla bättre former för att leda sitt eget och LO-förbundens jämställdhetsarbete. Ett genusperspektiv ska prägla LO:s och förbundens utbildningar, från grundutbildningar och uppåt.

I beslutet tar LO-styrelsen även ställning för lagstiftning om könskvotering till börsbolagens styrelser. Karl-Petter Thorwaldsson har tidigare sagt att kvotering är rimligt, nu finns alltså ett mer formellt ställningstagande. Lagstiftad kvotering kan ha betydelse för den fackliga representationen i bolagsstyrelser, och därför anser LO att facket ska få delta när lagstiftningen utformas.