Förebygga kemiska olyckor i arbetslivet, morötter inom vården och en svensk version av internationell arbetsmiljöenkät. Afa Försäkring ger drygt 14,6 miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Forskning och information om arbetslivet kommer inte alltid till nytta i det praktiska arbetet på arbetsplatserna. Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö högskola, får 2 387 000 kronor för att sprida en internationell arbetsmiljöenkät, COPSOQ (Copenhagen psychosocial questionnaire) i Sverige.

Berthelsen och hennes forskarkollegor ska skapa webbplattform, som man kan använda för att kartlägga sin arbetsmiljö, en arbetsplats ska också kunna planera konkreta åtgärder med utgångspunkt från enkäten.

Ekonomiska morötter används i dag inom vård och omsorg för att stimulera personalens motivation och öka prestationerna.  Men tidigare forskning visar att de anställdas motivation ofta krockar med de ekonomiska incitamenten.

Boel Andersson Gäre, professor vid Högskolan i Jönköping, får 3 144 000 kronor för att undersöka vad morötterna får för effekter för både patienter och personalens arbetsmiljö.

Ett systematiskt arbete för att förebygga kemiska olyckor i arbetslivet bygger på att alla incidenter rapporteras och följs upp. Men faktum är att alla tillbud inte rapporteras. Det innebär att det inte finns tillräcklig kunskap om kemiska arbetsplatsolyckor.

Mattias Öberg vid Karolinska institutet 3 242 000 kronor från Afa för att förbättra kunskapen om kemiska arbetsplatsolyckor. Han ska i samarbete med Arbetsmiljöverket ta fram ett systematiskt arbetssätt, så att kemiska olyckor kan förebyggas i arbetslivet.

Afa Försäkring ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK, och satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling för att förebygga ohälsa och arbetsskador.