Foto: Staffan Claesson

Foto: Staffan Claesson

IF Metall vill se en nysatsning på bristyrkesutbildningar och bättre möjligheter för vuxna att få en ny yrkesutbildning när den gamla inte räcker, skriver Anders Ferbe.

 

Svensk industri avgör till stor del Sveriges ekonomiska utveckling. Det är effektiva och konkurrenskraftiga företag som skapar de resurser som landet behöver för att bygga social trygghet och ett väl fungerande samhälle.

Vår industri verkar globalt där länder konkurrerar om att erbjuda den bästa företagsmiljön. Företagens framgångar är ett resultat inte bara av deras egna förmågor, utan också av det som samhället runtomkring dem kan erbjuda.

Politiska beslut påverkar företagen och kan ibland både hindra och underlätta deras utveckling. Industripolitiken behöver avvägas mot andra viktiga politikområden, men en aktiv industripolitik måste ha sikte på att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagens framgång och därmed för samhället i stort.

Alliansregeringen har visat en svag förståelse för industripolitikens betydelse och möjligheter. Regeringen har snarare betonat att staten ska avstå från sådan politik. Under den djupa krisen 2008/2009 vägrade man att lyssna på en industri som gick på knäna. IF Metall presenterade hösten 2008 en rad förslag för att stärka bland annat den svenska fordonsindustrin, men regeringen valde att avvisa dessa. När andra länder kämpade för att stötta sin industri, vände den svenska regeringen företagen ryggen.

Framför allt brast regeringen i insikt om hur viktigt det var att utbilda industriarbetare som blev arbetslösa under krisen. Följden blev det kompetensgap som sedan dess förföljer företagen. Trots 400 000 arbetslösa saknar mängder av företag personer med rätt utbildning och erfarenhet att anställa.

IF Metalls förslag handlar om en ny arbetsmarknadspolitik som tar uppgiften att se till att arbetslösa och lediga jobb finner varandra på allvar. Vi vill se en ordentlig nysatsning på bristyrkesutbildningar och förbättrade möjligheter för vuxna att få en ny yrkesutbildning när den gamla inte räcker.

IF Metall föreslår också en bred satsning på utbildning för dem som har ett arbete där man ser att teknik och arbetsorganisation kräver ytterligare kunskaper och kompetens. Vi behöver effektiva system så att människor som blir arbetslösa kan hålla sina kunskaper aktuella och få en chans att bättra på dem för att kunna ta ett mer kvalificerat arbete.

Företagens utveckling kräver att de är bra på att utveckla nya idéer och sätta nya produkter och tjänster på marknaden. Staten kan stötta företagens förmågor genom bra forskningssystem och genom att bidra till finansiering i tidiga stadier. IF Metall vill se en satsning på produktutveckling och industrialisering av nya produkter samt bättre tillgång till riskkapital. Särskilt viktigt är det för mindre företag som vill växa.

IF Metalls medlemmar är ständigt utsatta för en snabb och ibland hårdför strukturomvandling som innebär att företag och marknader utvecklas och förändras. Förbundets medlemmar bär en stor del av de kostnader för omställning som är en förutsättning för vår gemensamma välfärd.

Det är därför rimligt och nödvändigt att ha bra system som hjälper den enskilde att klara omställning från ett arbete till ett annat. Det handlar om utbildning och hjälp att hitta ett jobb. Det handlar också om att ha en trygg inkomst under omställningsperioden.

Bra villkor i arbetslöshetsförsäkringen är effektivt för samhället och en förutsättning för att enskilda människor ska ta sig igenom en sådan förändring. Därför prioriterar IF Metall frågan om en höjning av taket i a-kassan. Om företagen och samhället vill att unga människor ska ta jobb inom industrin måste taket höjas så att minst 80 procent av de försäkrade får ut 80 procent av sin tidigare inkomst.

IF Metall har ställt dessa krav på alliansregeringen utifrån behovet att stärka industrin och de människor som arbetar där. Dessvärre har vi mött väldigt lite intresse och förståelse. Inför valet i september sätter vi större tilltro till Socialdemokraterna att åstadkomma detta.

Vi stöder kraven på ett regeringsskifte och en socialdemokratisk statsminister. För industriarbetarnas, för industrins och för Sveriges bästa!Anders Ferbe

Anders Ferbe

Förbundsordförande IF Metall