Medan oppositionspartierna med pre­cision vill rikta skattehöjningar mot dem som anställer ungdomar, inför alliansregeringen YA-jobb för att fler unga ska få in foten på ar­bets­marknaden.

Ungdomsarbetslösheten är en av de största utmaningarna på arbets­marknaden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta unga som är arbetslösa i Sverige i dag är det under en kort period. Sverige har den näst lägsta långtidsarbetslösheten bland unga i EU.

Alliansregeringen jobbar brett med åtgärder för att företag ska kunna anställa fler ungdomar. Arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år har halverats, vi har infört nystartsjobb, instegsjobb, och arbetar för starkare koppling mellan skola och arbetsliv och fler lärlingsplatser. Vi har sänkt restaurangmomsen för att fler ung­domar ska få chansen till ett första jobb i en bransch där en tredjedel av de anställda är ungdomar. Sänkningen har genererat 4 000 jobb enligt konjunkturinstitutet. I budgeten för 2014 satsar vi ytterligare 3,1 miljarder i ett särskilt jobbpaket för unga och 2,2 miljarder mot långtidsarbetslöshet.

Många unga som i dag söker jobb upplever en hopplöshet inför det faktum att de har för lite arbets­livs­erfarenhet – hur ska man få det om man aldrig får chansen till ett första jobb? Syftet med de yrkes­intro­duk­tions­avtal som Alliansregeringen träffat med parterna är just att ge unga chansen till den där viktiga första ar­bets­livserfarenheten. Nu går vi vidare och satsar på YA-jobb.

YA-jobben går ut på att arbetsgivaren får en kraftig lönesubvention och hand­ledarstöd samtidigt som ung­domarna får möjligheten att komma in på en arbetsplats, skaffa sig värde­full erfarenhet och lära sig jobbet på jobbet – till avtalsenlig lön. Upp­skatt­ningen är att systemet på sikt kommer att kunna omfatta 30 000 unga per år.

De rödgröna partiernas fokus tycks ligga på att chockhöja de socia­la avgifterna för att ha unga an­­ställda samtidigt som ytterst få konkreta förslag för att få unga i jobb presenteras. Socialdemokraterna vill tredubbla arbetsgivaravgiften för unga under 23 år och tror att allt löser sig bara Löfven lämnar en garanti om att alla ska få jobb. Miljö­partiets förslag för ungdomsjobb är ”Startcentraler” där ungdomar ska få hjälp med att definiera och nå sina drömmar. Men hur ska det bli enklare för ungdomar att komma ut i arbetslivet och nå sina drömmar om det blir 15 miljarder dyrare för företagen att anställa dem? Allians­regeringen är garanten för att ung­domarnas ambitioner om jobb inte stannar vid bara drömmar.jessicapolfjard

Jessica Polfjärd (M),

ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott