Männen drabbas hårdast. Den gängse bilden då krisens Europa ska beskrivas är att männen förlorat jobben. En ny rapport vänder dock upp och ned på perspektivet. Om deltidsarbetslösheten räknas in är kvinnorna krisens förlorare.

En hagelstorm av varsel har dragit över den europeiska arbetsmarknaden. Den ekonomiska krisen började 2008 och till en början var det mansdominerade branscher som fick ta emot mycket stryk. Bilindustrin rasade, exportindustrin likaså. En bild av att män blev krisens förlorare etablerades.

Men vem som är förlorare beror på hur man räknar. När begreppet arbetslös används syftas oftast på en person som helt saknar jobb. Alltså är heltidsarbetslös.

Om man i stället väger in alla de som fått sina deltider minskade framträder ett annat mönster, åtminstone i Danmark, Tyskland och Storbritannien, enligt fackets forskningsinstitut ETUI i Bryssel. Enligt deras rapport – The economic crisis challenge or opportunity for gender equality in social policy outcomes? – har krisen påverkat kvinnor i högre utsträckning än män om man tar hänsyn till att flera av de deltidsanställda kvinnorna tvingats gå ner i arbetstid under krisen.

Kvinnor jobbar också oftare deltid och i en informell sektor. Det innebär att de inte får lika hög ersättning från a-kassan. Så är det i alla fall i Danmark och Storbritannien där man precis som i Sverige räknar ut ersättningen efter tidigare inkomster.

I Tyskland finns inte samma starka koppling till tidigare inkomst, vilket innebär att skillnaden mellan könen inte är lika stor då det kommer till a-kasseersättning.

– Många av de åtgärder som genomförts för att ta sig ur krisen har inneburit stora besparingar i välfärdssystemen. Eftersom det är vanligare att kvinnor både jobbar inom och i större utsträckning använder sig av offentlig sektor så har budgetåtstramningarna slagit hårdare mot den gruppen, hävdar forskarna Janine Leschke och Maria Jepsen .

När forskarna jämför löneskillnaderna mellan de tre länderna ser det att den är störst i Tyskland, sedan Storbritannien. Danmark har den minsta skillnaden mellan könen.

En förklaring till att kvinnor har fler deltidsjobb sägs vara att kvinnor stannar hemma längre med barn samt gör en större del av hushållsarbetet.