Byggbranschen och transportnäringen täcker inte på långa vägar kostnaderna för sina arbetsskador. I stället subventioneras de av andra arbetsgivare.

Det visar en ny studie som ingår i underlaget till den parlamentariska socialförsäkringskommittén.

I studien undersöker Gabriella Sjögren Lindqvist, forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, hur mycket arbetsskadorna kostar i olika branscher.

– Med kostnader menar jag såväl livränta från arbetsskadeförsäkringen som sjuklön, sjukpenning och sjukersättning, säger hon.

Kostnaderna jämförs sedan med hur mycket avgifter arbetsgivarna i respektive bransch betalar in till socialförsäkringen. På så sätt avslöjar studien vilka branscher som orsakar mer arbetsskador än de betalar för – och vilka som tvärtom är nettobetalare.

Gabriella Sjögren Lindqvist slogs av att byggverksamhet och landtransporter står för en så stor del av kostnaderna för de svenska männens arbetsskador. Som exempel svarar landtransporter för 11,6 procent av de totala kostnaderna för arbetsskador bland män. Samtidigt bidrar företagen i branschen bara med 4 procent av inbetalningarna till socialförsäkringen.

Kvinnors arbetsskador drabbar till stor del hälso- och sjukvården. Medan 28 procent av alla kvinnliga anställda finns inom hälso- och sjukvård svarar branschen för närmare 40 procent av arbetsskadekostnaderna.

Livsmedelsindustrin är, trots rätt få anställda, ett slående exempel på en näring där kostnaden för kvinnornas arbetsskador subventioneras av andra branscher. Livsmedelsindustrin betalar bara 0,1 procent av avgifterna till socialförsäkringen, men står för 1,6 procent av arbetsskadekostnaderna.

Nettobetalarna i den här omfördelningen finns naturligt nog i branscher med relativt få arbetsskador. Här märks utbildning, detaljhandel och de tjänsteföretag som ryms under den lite kryptiska rubriken ”andra företagstjänster”.

Sedan flera år överväger socialförsäkringskommittén om branscher och företag med många skador borde betala högre avgifter till arbetsskadeförsäkringen än ”säkra” arbetsplatser. Differentierade försäkringspremier antas bidra till bättre skadeförebyggande arbete och rehabilitering – i alla fall tyder forskning från USA och Kanada på det.

Den nya studien är ett underlag för den diskussionen. Den ger dock inte besked om hur arbetsskadorna varierar mellan arbetsgivare inom en och samma bransch.

Fakta

Avgiften alltid samma

Arbetsgivarnas avgift till arbets­skadeförsäkringen (en del av arbetsgivaravgiften) är 0,68 procent av de anställdas lön och kostnads­ersättningar. Avgiften är lika hög för alla arbetsgivare.

I exempelvis Finland varierar avgifterna. Företag med låg skaderisk kan betala 0,1 procent av lönesumman i försäkringspremie, företag med hög skaderisk upp till tio procent.