Göta hovrätt friar ett byggföretag från ansvar för en fallolycka. Domstolen anser att byggföretaget inte hade arbetsgivaransvaret för den skadade.

I samband med rivningsarbete på Isabergs skidanläggning i Gislaved föll en snickare från taket och skadade sig. Det fanns varken skyddsräcke eller personlig fallskyddsutrustning.

I arbetet är tre företag inblandade. Det är Erik Larsson Byggnads AB, som hade totalentreprenaden på jobbet, och som anlitade företaget Bygghjälp i Borås för att göra rivningsarbetet. Bygghjälp vände sig i sin tur till Patrik R Bygg för att få folk till rivningsjobbet. Inget av de tre företagen har gjort något för att undersöka arbetsmiljön eller förebygga olyckor, enligt domstolarnas utredningar.

Tingsrätten kom fram till att inget av de tre företagen skött sitt arbetsmiljöansvar. Erik Larsson Byggnads dömdes både för att inte ha upprättat någon arbetsmiljöplan och för arbetsmiljöbrott till 125 000 kronor i företagsbot. Bygghjälp dömdes till 100 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Däremot dömdes inte Patrik R Bygg i tingsrätten. Visserligen kom tingsrätten fram till att Patrik R Bygg hade arbetsgivaransvaret för snickare enligt arbetsmiljölagen, och Patrik R Bygg hade inte tagit sitt ansvar. Tingsrätten kommer dock fram till att olyckan skulle ha hänt även om Patrik R Bygg tagit sitt ansvar som arbetsgivare och därför anser domstolen att Patrik R Bygg ska slippa böter för sitt slarv.

Erik Larsson Byggnads AB överklagar inte tingsrättsdomen, vilket däremot Bygghjälp gjort. Och det är Bygghjälp som Göta hovrätt friar. Företaget slipper alltså betala 100 000 kronor.

Både tingsrätten och hovrätten anser att relationen mellan Bygghjälp och Patrik R Bygg är oklar i den här situationen. Frågan är om det handlar om en entreprenad eller en inhyrning av personal till rivningsarbetet. Tingsrätten kommer fram till att det är en inhyrning, bland annat med hänvisning till att Bygghjälp arbetsledde den skadade snickaren och för att Bygghjälp höll med verktyg. Tingsrätten skriver i sin dom att den som hyr in arbetskraft har arbetsmiljöansvaret för det jobb de inhyrda utför. Tingsrätten anser att det finns ett samband mellan att Bygghjälp inte gjort något för att göra arbetsplatsen säker och snickarens fall och skada. Och därför döms Bygghjälp.

Göta hovrätt resonerar annorlunda och anser att det är Erik Larssons Byggnads AB som skött arbetsledningen och inte Bygghjälp. Hovrätten anser inte att det är utrett ifall Bygghjälp hållit med verktyg och annat material. Och nu är inte längre hovrätten så säker på att det handlar om inhyrning.

Hovrätten kommer fram till att Bygghjälp inte övertagit arbetsgivaransvaret för snickaren, att det kan handla om ett entreprenadjobb, att snickaren inte arbetat inom Bygghjälps verksamhet och att Bygghjälp därför inte har något arbetsmiljöansvar för snickaren.

Visserligen konstaterar hovrätten att Bygghjälp inte deltagit i något skyddsarbete med de andra arbetsgivarna och inte heller tagit kontakt med totalentreprenören för att diskutera arbetsmiljö. Hovrättens slutsats blir dock att Bygghjälp inte gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott. Dessutom anser hovrätten att det inte skett något brott i Bygghjälps näringsverksamhet.