Arbetsgivardrömmen om stora och betydande förändringar av turordningsreglerna vid uppsägningar förblir med stor sannolikhet en dröm. PTK:s Cecilia Fahlberg och Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren står mycket långt ifrån varandra. Risken för sammanbrott i de känsliga förhandlingarna är överhängande.

Slutförslaget från privattjänstemännen är något helt annat än det arbetsgivardokument som Arbetet kunde avslöja för några veckor sedan.

Lagens grundregel vid uppsägningar – sist in först ut – blir i huvudsak kvar, åtminstone om PTK får bestämma. Men några eftergifter sockrar tjänstemännen sitt förslag med.

Rätten att undanta fler tjänstemän än vad lagen medger finns i det fackliga slutförslaget som Arbetet tagit del av. Dokumenten som överlämnats till Svenskt Näringsliv innehåller också förslag som ger arbetsgivaren rätt att dela upp sin verksamhet i rörelsegrenar, affärsenheter och divisioner – och låta var och en utgöra en egen turordningskrets.

De undantag som PTK-förhandlarna kan tänka sig är utformade enligt följande. Arbetsgivaren får, per driftsenhet, undanta högst …

… 1 tjänsteman vid upp till och med 10 anställda tjänstemän i driftsenheten.

… högst 2 tjänstemän vid 11 och upp till 50 anställda tjänstemän vid driftsenheten

… högst 3 tjänstemän vid 51 eller fler anställda tjänstemän vid driftsenheten.

Denna rätt till undantag tillkommer arbetsgivaren en gång per tolvmånadersperiod och driftsenhet. Perioden löper från det att arbetsgivaren har fattat beslut om undantag, skriver PTK.

Att det fackliga förslaget ska leda till en uppgörelse, ett utvecklat omställningsavtal, är i skrivande stund högst ovisst. En jämförelse mellan arbetsgivarnas slutförslag och det fackliga slutdokumentet visar på betydande skillnader mellan uppfattningarna.

Om de går att överbrygga under de sista skälvande förhandlingstimmarna före jul är osäkert. PTK-dokumentet markerar snarast att förhandlingarna är på väg in i en patt-ställning. Ett misslyckande nu kan också innebära att frågan läggs på is för en längre tid.

De heta diskussionerna inom PTK som förts sedan Arbetet avslöjade arbetsgivarnas förslag har inneburit en stark betoning av vikten av de turordningsregler som finns. Och de har demonstrerat en stark ovilja att ”sälja ut” det lokala fackets förhandlingsposition.

Inte minst akademikerförbunden inom PTK har protesterat högljutt, en del också offentligt, mot den väg arbetsgivarna stakat ut och inriktat förhandlingarna mot.

Både Sveriges Ingenjörer och Saco centralt har offentligt understrukit vikten av att behålla de existerande turordningsreglerna och den fackliga position som dagens regelverk innebär.

Nu återstår att se hur slutvarvet utvecklas i de pågående förhandlingarna. Det finns tre tänkbara scenarier.

1. Arbetsgivarna avvisar det fackliga förslaget helt och hållet och förhandlingarna avbryts.

2. De avslutande förhandlingarna tar sin utgångspunkt i de båda slutdokumenten och ett allvarligt försök görs att kompromissa fram en hållbar slutprodukt.

3. Arbetsgivarkraven på omfattande förändringar kvarstår och det tvingar PTK att säga nej tack.

Fakta: PTK

PTK bildades 1973 som Privattjänstemannakartellen. Numera är det fullständiga namnet Förhand­lings- och samverkansrådet PTK. Medlemmarna är 26 fackförbund som representerar 750 000 privatanställda tjänstemän.