Foto: AMC/Doug Huyn

Foto: AMC/Doug HuynKemiläraren Walter White har ett extraknäck i Netflix-serien Breaking Bad. 

1. Breaking Bad 

Kan en kemilärare koka metamfetamin på fritiden utan att få sparken? 

Brott som en anställd begår på fritiden behöver inte få konsekvenser för anställningen. Arbetsdomstolen (AD) har i flera domar prövat om narkotikabrott som begåtts på fritiden är saklig grund för uppsägning eller avsked.

I en dom från 1986 kom man fram till att grovt narkotikabrott inte nödvändigtvis innebär att arbetsgivaren har rätt att säga upp den anställde. En helhetsbedömning görs dock i varje enskilt fall. Viktigt blir vad för typ av anställning det rör sig om och vilka arbetsuppgifter man har. Det ställs högre krav på anställd i förtroendeställning. AD anser till exempel att det inte är förenligt med anställningsavtalet att som kriminalvårdare begå narkotikabrott ens på fritiden.

Med en lärare som arbetar med ungdomar och som bygger upp en tämligen avancerad metaamfetamintillverkning kan man tänka sig att AD skulle dra samma slutsatser som när det gällde kriminalvårdaren. Det är tänkbart att arbetsgivaren kan lida skada, till exempel i form av minskad elevtillströmning, vilket arbetsgivaren kan åberopa som skäl för avsked eller uppsägning.

 

Foto: Showtime/Ronen Akerman

Foto: Showtime/Ronen Akerman

CIA-agenten Carrie Mathison kommer kanske för nära sitt spaningsobjekt. 

2. Homeland 

Är det tillåtet för en agent att inleda en relation med en misstänkt terrorist? Är allt jobb som sker under täckmantel, och pågår i veckor/månader/år, arbetstid? Och hur är det, har Carrie rätt till ob?

Utgångspunkten måste vara att arbetsgivaren inte har att göra med de anställdas kärleksrelationer, men i undantags fall kan detta påverka anställningen. (Praxis är sparsam när det gäller hemliga agenters relationer på jobbet. Men tittar man på James Bonds många relationer, som ju ofta tycks vara sanktionerade av arbetsgivaren, kan man argumentera att detta är så vanligt i branschen att det borde accepteras av arbetsgivaren.) Det rättsfall som finns när gäller relationer handlar om en kriminalvårdare som inledde ett förhållande med en man som nyligen släppts från anstalten. Arbetsgivaren omplacerade då vårdaren från terapeutiskt arbete med de intagna till att öppna dörrar i centralvakten. Detta var ok, enligt AD.

Vad som är arbetstid och vad som är vila regleras i arbetstidslagen men kan även regleras i kollektivavtal och i enskilda anställningsavtal. När det gäller hemliga agenter så gäller sannolikt inte arbetstidslagens regler för dem. Det finns nämligen undantag för vissa typer av arbeten i lagens 2 § och hemlig agent faller sannolikt under detta.

 

Foto: Pressens Bild och Martin Ruth

Foto: Pressens Bild och Martin Ruth

Regissören Stefan Jarl följde Kenta Gustafsson i över 20 år, i filmerna Dom kallar oss mods (1968) Ett anständigt liv (1979) och Det sociala arvet (1993).

3. Modstrilogin 

Om en dokumentär-filmare följer en under halva livet, är det att betrakta som anställning? 

En anställning kan uppstå även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte uttryckligen har avtalat om det.

 

Foto: Zoltan Sari

Foto: Zoltan Sari

Raša, längst till vänster, jobbar snabbast av alla men är yngst och får gå när grönsakspackeriet downsizar.

4. Äta sova dö 

Går nedskärningarna på grönsaksföretaget verkligen rätt till? 

Detaljerna kring uppsägningen i filmen får man som biobesökare inte reda på. Principen att de med kort anställningstid sägs upp före dem med lång anställningstid (sist in – först ut) vid arbetsbrist är i enlighet med lagen om anställningsskydd.

Men arbetsgivaren ska innan uppsägning sker kontrollera om det går att omplacera Raša till något ledigt arbete i företaget.

Om facket och arbetsgivaren är överens så finns möjlighet att frångå principen om sist in – först ut genom en avtalsturlista.

 

Foto: Pennfilm

Foto: Pennfilm

Karl-Bertil Jonssons julafton – Per Åhlins och Tage Danielssons julsaga sänds traditionsenligt på julafton i SVT.

5. Karl-Bertil Jonssons jul

Gör det någon skillnad om en anställd stjäl för ett gott syfte?

AD ser mycket allvarligt på stöld som begås i tjänsten. I ett fall ledde en stöld på ett tiotal kronor från kaffekassan till att avsked ansågs berättigat. I ett annat menade den avskedade arbetstagaren att han hade tagit utrangerade sjukhussängar från sin arbetsgivare i syfte att ge dem till sjukhus i fattiga öststater. Dessa omständigheter var dock inget som AD ens kommenterade i sina domskäl. Mycket talar alltså för att Karl-Bertils fall skulle bedömas lika hårt som den som stal för egen vinning. Arbetsrätten är inte avpassad för nobla personer som Karl-Bertil Jonsson.

 

Foto: The Granger Collection

Foto: The Granger Collection

Obehaglig arbetsmiljö i den första Alien-filmen av Ridley Scott (1979). 

6. Alien 

Är det rimliga villkor att folk får skriva på för ett arbete där de inte har möjlighet att förutse de arbetsmiljöproblem som kan uppstå? 

Nej. Det åligger arbetsgivaren att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare ska kartlägga de risker som kan uppstå och informera arbetstagarna. Om arbetsgivaren brister i detta kan skyddsombudet – oklart vem som är det i filmen – göra en anmälan till arbetsgivaren. Om rättelse inte sker kan denne gå vidare till Arbetsmiljöverket, som kan förbjuda fortsatt arbete eller förelägga arbetsgivaren att bättra sig. Beslut som kan förenas med vite.

Skyddsombudet har befogenheter att bestämma att arbetet omedelbart ska stoppas i avvaktan på Arbetsmiljöverkets beslut, om det föreligger en allvarlig och omedelbar risk för arbetstagarnas liv och hälsa. När väl den första alien tränger ut genom bröstkorgen på kollegan kan man tycka att dessa kriterier är uppfyllda. Om arbetsgivaren anser att skyddsombudet överreagerar kan denne vända sig till Arbetsmiljöverket och begära att verket häver det stopp som skyddsombudet lagt.

 

Foto: Bureau L.A. Collection/Sygma/Corbis

Foto: Bureau L.A. Collection/Sygma/Corbis

Milton i Office Space (1999) av Mike Judge har det inte lätt. 

7. Office Space

Får arbetsgivaren omplacera en anställd till allt sämre miljöer så att han till slut sitter i en städskrubb i källaren? Och som kronan på verket ta ifrån honom hans älskade röda häftapparat? 

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Rätten innefattar också att bestämma vilket kontor och vilket kontorsmaterial den anställde ska ha. Arbetsledningsrätten får inte ske i strid med kollektivavtal, lag eller god sed på arbetsmarknaden. Det sistnämnda är ett ganska svårfångat begrepp. I vart fall om en arbetsgivare särbehandlar en anställd och det kan visas att syftet med detta är att få arbetstagaren att säga upp sig.

AD har i ett antal mål kommit fram till att om den anställda säger upp sig efter sådana provokationer så är det att anse som att arbetsgivaren har sagt upp denne utan saklig grund.

 

Foto: Keith Srakocic

Foto: Keith Srakocic

Enligt sägnen kan murmeldjuret Phil i Punxsutawney, Philadelphia, förutspå om våren blir tidig eller sen.

8. Måndag hela veckan 

Journalister har enligt avtal rätt att säga nej till förödmjukande uppdrag. Kunde vädermannen och journalisten Phil Connors ha tackat nej till att bevaka den årliga stadsfesten som hyllar ett skogsmurmeldjur med argumentet att det är löjligt? 

Principen att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet kan begränsas bland annat genom kollektivavtal.

Det kan vara vanskligt för den enskilde journalisten att ge sig in och tolka avtalets bestämmelser om vad som ska anses vara ”förödmjukande”. Om Connors vägrar utföra uppdraget och det sedan skulle visa sig att AD finner att bevakning av skogsmurmeldjur inte alls är förödmjukande så har Connors gjort sig skyldig till arbetsvägran, vilket kan leda till uppsägning. Det Connors kan göra är att kontakta sin fackförening. Det finns regler i medbestämmandelagen som innebär att om det råder tvist om hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig enligt ett kollektivavtal, kan facket hävda sitt tolkningsföreträde. Då gäller fackets uppfattning fram till dess att AD har avgjort frågan och Connors riskerar inte sin anställning.

 

Dirty_Dancing_242

Förbjuden kärlek (?) i Dirty dancing (1987).

9. Dirty Dancing 

Får en danslärare på en semesteranläggning inleda en relation med en av gästerna? 

Förhållandet mellan lärare och elev är en särskild typ av relation där eleven kan stå i en beroendeställning till läraren. Baby i filmen är såvitt jag kommer ihåg bara 16 eller 17 år när relationen inleds. Detta skulle kunna innebära att dansläraren gör sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn, vilket kan vara skäl för uppsägning.

 

Foto: M Spencer Green

Foto: M Spencer Green

Kelsey Grammer spelar borgmästaren med rätt(?) att ljuga och bruka våld.

10. Boss

Borgmästaren Tom Kane styr Chicago med våldsam järnhand. Får han ljuga hur mycket som helst som folkvald borgmästare? Bruka våld? Kan han bli avskedad?

Den som har ett offentligt förtroendeuppdrag är i regel inte att se som arbetstagare. Lagen om anställningsskydd gäller inte och borgmästare Kane kan inte bli avskedad enligt lagen. Det politiska systemet har sina egna metoder att ta hand om missdådare och lögnare. Offentliga uppdrag innefattar naturligtvis inte rätt att misshandla personer eller på annat sätt bruka våld. Undantaget är kungen som har åtalsimmunitet mot alla typer av brott.

Tack för mig!

JoakimLindqvist

Joakim Lindqvist
Jurist på LO-TCO Rättsskydd och den som redde ut rättsläget