Oppositionen försöker plocka billiga poäng när den kopplar samman de minskade resurserna till Arbetsmiljöverket med dödsolyckorna på jobbet, enligt Elisabeth Svantesson (M).

– Det handlar inte bara om hur mycket resurser en myndighet får. Det handlar också om hur resurserna används, sa hon i dagens debatt om arbetsmiljö i riksdagen.

Debatten hölls på initiativ av Socialdemokraterna. Ylva Johansson, partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, inledde med att slå fast att den tidigare trenden med färre arbetsplatsolyckor nu har brutits. De senaste åren har i stället både arbetsplatsolyckorna och sjukskrivningarna ökat. Samtidigt har resurserna till Arbetsmiljöverket skurits ned.

– Regeringen kommer inte med några förslag för att vända utvecklingen, sa hon.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, gav henne rätt i sak när det gäller de ökande olyckorna, men konstaterade att det ännu inte går att säga något om orsaken. Det kan handla om en tillfällig uppgång knuten till konjunkturen, ansåg hon. Men det höll Ylva Johansson inte med om.

– Ett par år efter det att regeringen genomfört dramatiska nedskärningar i arbetsmiljöarbetet vänder den positiva utvecklingen neråt. Det är svårt att tro att det inte har något samband.

Elisabeth Svantesson betonade att de allra allvarligaste olyckorna, dödsolyckorna, har minskat de senaste åren. Hon anklagade oppositionen för att försöka plocka politiska poäng på dödsolyckorna, genom att koppla dem till Arbetsmiljöverkets minskade resurser.

– Det är att göra det för enkelt för sig och politisera en svår fråga. Men låt mig vara tydlig: Ingen ska behöva dö på jobbet, sa hon.

Att varje dödsolycka är en för mycket, var representanter för samtliga riksdagspartier överens om. Men åsikterna gick isär om hur arbetsplatsolyckorna ska minskas.

Ministern och företrädare för de övriga allianspartierna talade om hur viktig samverkan är mellan arbetsmarknadens parter ute på arbetsplatserna. De påpekade att arbetsgivarna har huvudansvaret – men att också facket har en viktig roll i att hålla arbetsmiljöfrågan levande och aktuell ute på arbetsplatserna. De betonade också att Arbetsmiljöverkets uppdrag är att sprida information och inte bara att inspektera.

Oppositionen kritiserade de minskade resurserna till arbetsmiljöarbetet. Socialdemokraterna slog ett slag för sitt nya tiopunktsprogram för bättre arbetsmiljö, som Arbetet tidigare berättat om, där nollvision mot dödsolyckor är en punkt – liksom ökade resurser till Arbetsmiljöverket och arbetslivsforskning.

Vänsterpartiets företrädare Ali Esbati ansåg att den nya arbetsmarknaden med entreprenörer i många led och otrygga anställningar är en viktig orsak till att olyckorna ökar. Han lyfte frågan om huvudentreprenörsansvar och konstaterade att det är utvecklingen på arbetsmarknaden som måste ändras om olyckorna ska minska.

– Arbetets organisering är det viktigt att göra något åt om man ska göra något åt arbetsmiljön.

– De osäkra anställningarna måste motverkas och inte uppmuntras. Facket måste stärkas och inte undergrävas, sa han.