Arbetsmiljöarbetet bör få mer resurser och en nollvision borde införas för dödsolyckor på jobbet, anser Socialdemokraterna. I ett tiopunktsprogram presenterar partiet vad det vill göra för att förbättra arbetsmiljön.

I morgon har riksdagen en debatt om arbetsmiljöfrågor. Socialdemokraterna har tagit initiativ till den, och partiet kommer då att presentera ett nytt tiopunktsförslag för bättre arbetsmiljö.

Redan i dag avslöjar dock Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, punkterna i en debattartikel i Aftonbladet.  Ylva Johansson konstaterar att utvecklingen går åt fel håll när det gäller arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatsolyckorna ökar för tredje året i rad, och sjukskrivningarna ökar snabbt.

Samtidigt har Arbetsmiljöverket fått minskade resurser och tvingas därför lägga ner kontor över hela landet, skriver Ylva Johansson. Hon är också kritisk till ett förslag från regeringen om att minska resurserna till företagshälsovården från 345 miljoner till 30 miljoner kronor.

Om vi ska ha ett arbetsliv där fler kan arbeta längre än i dag krävs stora satsningar på arbetsmiljön, anser hon och hänvisar till Socialdemokraternas program i tio punkter:

1. Öka anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan utföras. Regelverket ska prioritera nya arbetsmiljöproblem inom det moderna arbetslivet.

2. Precis som i trafiken behövs en nollvision för dödsolyckor. Ingen ska möta döden på jobbet i dagens Sverige.

3. Satsa stort på forskning om arbetsliv och arbetsmiljö och samla denna forskning i ett nationellt centrum.

4. Inventera förekomsten av hot och våld i arbetslivet och utveckla sätt att hindra mobbning och trakasserier.

5. Inför ett beställaransvar för att säkerställa god arbetsmiljö hos entreprenadföretagen.

6. Kartlägg och hitta strategier för att minska förekomsten av det obetalda övertidsarbetet.

7. För att öka allas delaktighet och inflytande i arbetet ska tillsvidareanställningar vara den huvudsakliga anställningsformen. Rullande visstidsanställningar ska inte kunna staplas på varandra utan gräns. Heltidsarbete ska vara norm på hela arbetsmarknaden.

8. Stärk de regionala skyddsombuden genom statligt stöd till avancerad utbildning och ett vidgat uppdrag.

9. Inför en skyldighet för arbetsgivare att rapportera in alla tillbud och arbetsplatsolyckor.

10. Skapa en kvalitetssäkrad företagshälsovård som finns nära arbetsplatserna och där parterna har ett gemensamt inflytande och som alla arbetstagare på sikt har tillgång till.