Bemanningsanställda skadas dubbelt så ofta som andra på jobbet. De får ofta dålig introduktion och ingen tar riktigt ansvar för deras arbetsmiljö, konstaterar Arbetsmiljöverket. 

I genomsnitt anmäldes 6 arbetsolyckor med frånvaro från jobbet per tusen anställda på arbetsmarknaden år 2011. För bemanningsanställda var siffran dubbelt så hög, 12 anmälda olyckor per tusen anställda.

Arbetsmiljöverket har de senaste två åren granskat 759 företag i bemanningsbranschen, både bemanningsföretag och inhyrande företag, och funnit att sex av tio har brister i arbetsmiljöarbetet. Totalt har inspektörerna anmält 1 162 brister och ställt 236 krav.

De vanligaste bristerna gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det var också vanligt att de bemanningsanställda inte fick någon introduktion när de kom till nya arbetsuppgifter eller att introduktionen var bristfällig.

– Introduktion är extra viktigt i bemanningsbranschen. Den inhyrde är ny på arbetsstället vid varje nytt uppdrag, och har då inte kunskap om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Som inhyrd är det dessutom känsligt att visa att man inte kan eller inte förstår, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

När det gäller bemanningsanställda är ansvaret för arbetsmiljön delat. Både bemanningsföretaget och det företag som hyr in personal har ansvar, men Arbetsmiljöverket konstaterar att det inte innebär ett dubbelt skydd. De bemanningsanställda riskerar i stället att hamna mellan stolarna då ingen av parterna gör tillräckligt för att deras arbetsmiljö.

Bemanningsföretagen är rädda att förlora kunder om de ställer krav på arbetsmiljön när de ska bistå med arbetskraft, enligt granskningen, som också visar att många skyddsombud fortfarande inte vet att de kan agera även för inhyrda på sin arbetsplats.

Myndigheten konstaterar också att företaget som anlitar inhyrd arbetskraft sällan behöver stå för rehabilitering och kostnader för sjukfrånvaro om någon inhyrd skadas, till skillnad från om deras egen personal drabbas.

”Arbetsmiljöverket bedömer att ett större ekonomiskt ansvar för rehabiliteringskostnader för det inhyrande företaget skulle skapa incitament att vara noggrannare med arbetsmiljön för de bemanningsanställda.” skriver myndigheten i inspektionsrapporten.