Fackets övergripande uppgift är att återerövra den svenska modellen och sträva efter full sysselsättning och små inkomstskillnader. En modern arbetslinje innebär välbetalda arbeten, ökad jämställdhet och minskade klyftor.

Det är inriktningen på slutrapporten från LO-projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen”. Och den sista delrapporten läggs i dag fram för LO:s representantskap.

– Vi har en arbetslinje som är förtryckande. Ansvaret för ohälsa och arbetslöshet har vältrats över på den enskilde. Lärandet i arbetet har avstannat och det gäller att ta första bästa arbete. Det här måste ersättas av en långsiktigt hållbar arbetslinje, säger LO-ekonomen Thomas Carlén som tillsammans med Ulrika Vedin, utredare på LO, har hållit i utredningsprojektet.

Det var efter finanskrisen som LO:s representantskap startade projektet. I arbetet har folk från de flesta LO-förbund och från LO deltagit.

Ulrika Vedin pekar på statens roll.

– Statens ambitioner är för låga. Den generella välfärden är viktig för kvinnors möjligheter att arbeta. Och för jämställdheten, säger hon.

Hon säger att polariseringen bland kvinnor med olika utbildningsnivå är större än bland män. När äldreomsorgen och barnomsorgen blir sämre blir det svårare för LO:s kvinnor att delta i arbetslivet. De skattesubventionerade tjänsterna underlättar i första hand för kvinnor med högre inkomst.

Tanken är att rapporten ska användas för opinionsbildning och få regeringen att ändra sin politik. Dessutom vill rapportskribenterna att rapportens innehåll ska vara en utgångspunkt för Socialdemokraterna i valrörelsen.

LO tänker sig också att rapporten ska användas för utbildning av fackets egna företrädare för att sprida kunskap och diskussion om den svenska modellen.

I förordet står att det är svenska politiker och arbetsgivarorganisationer som urholkar den svenska modellen och vill ha ett mer marknadsliberalt system. Och mot det står fackets strävan att komma tillbaka till full sysselsättning – kombinerat med små inkomstskillnader.

– Om facket inte lyckas hålla emot får en växande grupp konkurrera om jobben med lönen och inte med sin kunskap, säger Thomas Carlén.

I rapporten slås fast att det inte är modernt med lägre löner, sämre arbetsvillkor, otrygga anställningar och små utvecklingsmöjligheter. I stället borde modernitet handla om utveckling och frigörelse och att individens alla möjligheter tas till vara. Det handlar om att trygga människor och livslångt lärande öppnar för en effektivare arbetsmarknad med utvecklande arbeten och en hållbar och modern arbetslinje.

Rapporten bygger på tre delar: Den generella välfärden; En hållbar arbetslinje samt Parterna och kollektivavtalen. Och det är stommen i den svenska modellen, enligt rapporten. De tre delarna hänger ihop och påverkar varandra. Thomas Carlén pekar på att den urholkade arbetsmarknadspolitiken sätter press på den arbetslöse som ska förmås att ta första bästa jobb.

Rapporten avslutas med ett resonemang om arbetslösheten och konstaterar att minskad arbetslöshet är det mest nödvändiga. Målet är att halvera arbetslösheten till år 2020 och det innebär att dagens arbetslöshet på runt 8 procent ska ner till 4 procent.