Högsta förvaltningsdomstolen har i en prejudicerande dom banat väg för att fler kan få sjukersättning vid långvarig sjukdom. Där slås fast att de individuella prövningarna ska ta hänsyn till lång sjukdomshistorik, uppger Ekot i Sveriges Radio.

Magnus Eriksson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger till nyhetsprogrammet att det nu ska ske omprövningar för personer med diffusare diagnoser och som tidigare nekats sjukersättning. Det kan exempelvis gälla personer med psykiska sjukdomar eller smärtbesvär.

Försäkringskassans chefsjurist säger att man redan i fjol öppnade för en generösare tolkning av lagtexten.

Det aktuella fallet gäller en kvinna som hösten 2010 fick avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om tre fjärdedels sjukersättning. Detta motiverades med att de medicinska underlagen inte styrkte att kvinnans arbetsförmåga var stadigvarande nedsatt. Hon var diagnostiserad med fibromyalgi och utmattningssyndrom.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Jönköping där kvinnan fick rätt till ersättningen. Men fallet drevs vidare till kammarrätten som i stället gav Försäkringskassan rätt.

När Förvaltningsdomstolen nu som sista instans sagt sitt innebär det att den domen blir vägledande för liknande fall.

Förvaltningsdomstolen skriver att det inte finns något som motsäger den uppfattning kvinnans läkare har: att hennes arbetsförmåga är nedsatt och att nedsättningen är bestående. Enligt domstolen finns det inget som tyder på att ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering skulle få effekt, eftersom tidigare insatser inte fått det.

Kvinnan har haft nedsatt arbetsförmåga under drygt tio år.

För Försäkringskassans del innebär domen från Högsta förvaltningsdomstolen inga förändringar då man redan i september 2012 ändrade sina riktlinjer.

– Det känns jätteskönt att få bekräftat att vi lagt oss rätt i tillämpningen, säger kassans rättschef Eva Nordqvist.

Bakgrunden till de ändrade riktlinjerna var att flera kammarrättsdomar gått i samma riktning, att domstolarna ansåg att även sådana sjukdomsbesvär som generellt inte klassas som typiska kroniska sjukdomar skulle kunna ge rätt till sjukersättning. Detta om sjukdomstillståndet varat en längre tid och olika rehabiliteringsinsatser inte fungerat.

När Försäkringskassan redan ändrat sina regler kom kammarrättens dom i det nu aktuella fallet — och pekade i helt motsatt riktning.

– Då överklagade vi till den enskildes fördel för att få ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Eva Nordqvist.

Högsta förvaltningsdomstolen hamnade därmed i sitsen att de hade två överklaganden, från två tidigare oense parter som nu ville samma sak.

Hur många som påverkas av de förändrade riktlinjerna kan Eva Nordqvist inte svara på. Men förra hösten uppgav Försäkringskassan generaldirektör att förändringen skulle medföra att ytterligare ett tusental skulle få rätt till sjukersättningen utöver de beräknade 9 500 för 2012.