Om vi inte står stadigt förankrade i tanken att alla är lika mycket värda kan vi aldrig bli en stark rörelse. Det är ditt ansvar också, skriver Erica Selander, GS.

Tänk om alla vi tillsammans inom fackföreningsrörelsen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, skulle stå stadigt förankrade i vår värdegrund: Att alla är lika mycket värda och att ingen ska diskrimineras på sin arbetsplats. Då skulle vi ha en annan regering än den vi har i dag, SD skulle inte ha något inflytande, våra arbetsplatser vore tryggare och mer trivsamma och våra medlemmar skulle må bättre. Du har också ett ansvar i detta!

Vad är en värdegrund? En värdegrund är en uttalad regel som en organisation eller ett företag lever eller önskar att leva efter. Vad är vår organisations värderingar och vad är den gemensamma grunden för dessa?

Naturligtvis finns det hinder som gör att en värdegrund inte uppfylls eller efterlevs. Attityder, värderingar och fördomar är exempel på sådana hinder. Ej oöverstigliga sådana, men det krävs en hel del arbete för att komma över dem.

När man inte är förankrad i sin värdegrund kan man aldrig vara trovärdig. Om någon säger en sak och gör en helt annan finns ingen trovärdighet. Arbetarrörelsen i stort har ju en värdegrund som säger: Tillsammans är vi starka! Det är tron på det som håller arbetarrörelsen samman.

GS värdegrund består av tre delar. Den tredje handlar om allas lika värde och lyder: ”Vi verkar för allas lika vär­de och möjlighet. Det innebär att vi lever som vi lär – för medlemmen och för varandra. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och vårt sätt att arbeta. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form av kränkning och diskriminering. Vi ger lika möjligheter till alla och respekterar allas lika värde.”

År 2011 gjorde GS en rapport om arbetsmiljö. En enkät som gick ut till 3 000 ligger till grund för rapporten. I enkäten framkom att så många som tolv procent av våra medlemmar känner sig diskriminerade eller trakasserade på grund av sitt kön eller sin etniska bakgrund. Denna siffra är alldeles för hög.

Vi vet också att det görs för få lönekartläggningar och jämställdhetsplaner ute på våra arbetsplatser. Detta måste förändras! Vi vill att diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder följs. Det duger inte längre att säga att ”här på vår arbetsplats har vi jämställda löner”. Det måste bevisas i en väl genomförd lönekartläggning och en handlingsplan för jämställda löner.

Vi måste också bli bättre på att ta tillvara och respektera människors olikheter och se dem som en tillgång snarare än något icke önskvärt. Vi har alla något att lära av våra medmänniskor.

Vår nuvarande regering har på många sätt stuckit in kilar i vår värdegrund. Bland annat genom att angripa arbetslöshetsförsäkringen och förändra sjukförsäkringen. Genom att ställa människor mot varandra och skapa större klyftor. Genom att straffa i stället för att stödja. Sverigedemokraterna får inte fler röster bara sådär. Det beror på att vår värdegrund har fått sig en törn. Människor missnöjesröstar för att vi inte står starka!

Att våra medlemmar anser sig vara diskriminerade på sin arbetsplats handlar också om vår värdegrund. Vi har inte jobbat tillräckligt med att uppfylla den. Vi måste arbeta mer med attityder, värderingar och fördomar ute på våra arbetsplatser.

GS har satsat stort på värdegrundsfrågorna under 2013. Vi har gjort fler rapporter, skapat opinion, bedrivit kampanjer, bloggat, skrivit krönikor och debattartiklar samt utbildat både vår personal och våra förtroendevalda. Vi har också jobbat intensivt med högt uppsatta mål i LO:s projekt ”Alla kan göra något” som handlar om att motverka främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vi accepterar inte att våra medlemmar känner sig diskriminerade.

Alla inom fackföreningsrörelsen, anställda, förtroendevalda och medlemmar har ett ansvar. Att stå upp för varandra och skapa ett bra klimat på våra arbetsplatser. Tillsammans, stadigt förankrade i vår värdegrund, kan vi lära som vi lever i stället för att leva som vi lär. För om vi inte känner att vi är tillsammans, att vi gemensamt kämpar mot samma mål kan vi aldrig bli starka.

Erica Selanderericaselander
ombudsman, GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch