Det är inte många arbetslösa som sjukskrivs. Att sjuka blir arbetslösa är inte heller vanligt, även om gruppen ökat, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Myndigheten har analyserat flödena mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, och funnit att rörligheten mellan systemen är låg. Det är betydligt ovanligare att en arbetslös blir sjukskriven än att det händer någon som har arbete.

Anställda blir sjukskrivna en gång om året i genomsnitt, medan bara var tionde arbetslös anmäler sjukdom.

– Man kan konstatera att arbetslösa är kraftigt underrepresenterade bland dem som blir sjukskrivna. Detta trots att mycket forskning visar att arbetslösa har sämre hälsa än dem med arbete, sa Kristian Persson Kern, en av författarna bakom rapporten när den presenterades i dag på ett seminarium hos parternas försäkringsbolag Afa.

Det är också ovanligt att sjukskrivna blir arbetslösa, men det har blivit vanligare de senaste åren. Anledningen är att fasta tidsgränser införts i sjukförsäkringen. Den sjukes arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot arbeten hos den egna arbetsgivaren efter 180 sjukdagar och det leder till att fler sjukskrivna förlorar sin sjukpenning och sin anställning än tidigare.

Det har också blivit vanligare att de som slutar vara sjukskrivna får ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. En förklaring till det är att färre beviljas sjukersättning.

Rapporten konstaterar också att det finns flera hinder för dem som går från sjukförsäkring till arbetslöshetsförsäkring och tvärt om. Systemen är mycket olika och de är inte utformade för att samverka med varandra. Det innebär ofta negativa konsekvenser för personer som rör sig mellan systemen.

Rapporten har tagits fram som ett underlag till den stora parlamentariska socialförsäkringsutredning som pågår. Utredningens huvudsekreterare Ingemar Eriksson konstaterade på seminariet att den lyfter fram intressanta fakta som bör utredas vidare.

– Det finns fortfarande en utbredd uppfattning både hos politiker och hos experter om att det finns stora flöden mellan de här systemen. Nu är det tydligt att det inte är sant. Problemet kanske i själva verket är att flödena är så små att sjuka ligger kvar i arbetslöshetsförsäkringen och arbetslösa i sjukförsäkringen, sa han.