Skrota PPM-systemet och för i stället över hela pensionsavgiften till inkomstpensionen, föreslår LO.

Det skulle höja pensionerna direkt – utan att pensionerna i framtiden behöver bli lägre, hävdar LO i sitt remissvar till den statliga utredning om premiepensionen som blev klar före sommaren.

LO hörde till PPM-systemets kritiker redan från början, och med åren har den kritiska skaran blivit allt större. Invändningarna är i huvudsak tre:

• Det går inte att göra ett rationellt val bland 800 fonder. Vilket speglas i att många sparare är helt passiva. Samtidigt som en allt större grupp tar hjälp av dyra rådgivare – utan att för den skull få bättre avkastning.

• Systemet kräver dyr administration. Till det kommer bland annat skatt på utländska aktier, en okänd miljardkostnad som utredaren Stefan Engström lyfte fram i våras.

• Skillnaderna i pension blir mycket stora. Mellan två personer med exakt samma inkomst kan det skilja flera tusenlappar i månaden i premiepension, vilket knappast är rimligt i ett allmänt, obligatoriskt pensionssystem.

LO går dock längre än de flesta kritiker: I sitt remissutlåtande om Stefan Engströms utredning vill LO att systemet skrotas helt. Utöver de tre invändningarna ovan anser LO att ett gigantiskt, obligatoriskt fondsparande är ett problem för den svenska ekonomin. Ett stort sparande innebär att efterfrågan i ekonomin stryps och sysselsättningen hålls nere.

Ett sätt att avveckla PPM-systemet kan vara att låta de pengar som redan har placerats i PPM-fonder bli kvar där, men föra över alla framtida pensionsavgifter uteslutande till inkomstpensionen.

En sådan omställning skulle öka inflödet av pengar till inkomstpensionssystemet med 37 miljarder kronor om året. I ett slag skulle balansen i systemet stärkas så att den så kallade bromsen kan släppa direkt (bromsen är en mekanism som ser till att det råder balans mellan systemets inkomster och utgifter, och som sedan 2010 har hållit nere pensionerna).

En invändning mot att föra över pensionsavgifter från premiepension till inkomstpension har varit att det visserligen skulle öka pensionerna i dag, men till priset av sänkta pensioner i framtiden. Enligt Pensionsmyndigheten skulle förlusten för morgondagens pensionärer kunna bli upp till 2 000 kronor i månaden.

LO ifrågasätter den beräkningen. Den bygger på antaganden som LO anser tveksamma.

• För det första förutsätts PPM-fondernas reala avkastning överstiga den allmänna inkomsttillväxten i ekonomin med minst 3,5 procent. Diskutabelt, anser LO: Räknat från starten år 2000 har avkastningen från PPM-fonderna knappast överstigit inkomsttillväxten alls.

• För det andra antar Pensionsmyndigheten att avkastningen på våra inkomstpensioner även i fortsättningen kommer att hållas tillbaka genom att räntan på dem bara tillgodoräknas vid varje årsskifte, inte kontinuerligt. Men detta är ett principiellt fel i systemet, som LO anser ska rättas till direkt.

LO:s remissvar mynnar ut i kravet att en ny statlig utredning ska analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet. LO tror inte att PPM-systemet överlever en sådan granskning.

 

LO:s bedömning av hur pensionerna påverkas av att hela pensionsavgiften går till inkomstpensionen bygger på en beräkning som Pensionsmyndigheten har gjort. Den finns att hämta på myndighetens webbplats.

Pensionssystemet

Avgiften till den allmänna pensionen motsvarar 18,5 procent av din lön.

Av detta går 16 procent till inkomstpensionen. Den är ett fördelningssystem. De pengar du betalar in bokförs visserligen som pensionsrätter på ditt pensionskonto och ger ränta. Men kontot är fiktivt. I praktiken används dagens pensionsavgifter för att betala dagens pensionsutgifter.

2,5 procent går till premiepensionen. Den är ett sparande där du får placera pengarna i fonder.