Det är inte bara ersättningen som gör att den svenska föräldra­försäkringen skiljer sig från andra länders. Tanken att den ska bidra till ett mer jämställt samhälle är unik.

– I andra länder är diskussionen om försäkringen mer kopplad till kvinnans kropp, säger Roger Klinth på Linköpings universitet, som forskar om föräldraförsäkringen i bland annat i Australien.

– Där handlar det om att kvinnor ska återhämta sig efter förlossningen och att försäkringen ska vara ett sätt att stötta kvinnorna, fortsätter han.

I Sverige, däremot, anser han att diskussionen mer handlar om vad som ska göras för att få till stånd en förändring så att män och kvinnor både kan vara föräldrar och yrkesarbetande.

Roger Klinth tror att skillnaden delvis hänger ihop med längden på föräldraförsäkringen.

I Australien är föräldraledigheten 18 veckor, mindre än 5 månader. Då kan det, enligt honom, vara svårare att dela på dagarna eftersom en stor del av tiden går åt till att återhämta sig efter en förlossning. I Sverige är föräldraledigheten 16 månader, vilket kan göra det lättare att höja ambitionen när det gäller jämställdhet.

På många områden, som sjukpenningen, släpar de svenska socialförsäkringarna efter andra länder, hävdar Roger Klinth. Föräldraförsäkringen framhåller han dock som ett föredöme.

– Tillsammans med den norska är den i världsklass, säger han. Den är inte bara mer generös än i många andra länder utan det finns också en stor flexibilitet som gör att det är lätt att ta ut många dagar.
Erik Larsson

Föräldraledigt världen runt

Sverige: 480 dagars ledighet (16 månader). 390 dagar med ersättning på sjukpenningnivå (80 procent av inkomsten). 90 dagar är så kallade lägsta­nivådagar, då er­sättningen är 180 kronor per dag. Två månader är vikta åt vardera för­äldern, ”pappamånaderna”.

Tyskland: 12 månader ledigt med ersättning. Ytterligare två månader om båda föräldrarna väljer att stanna hemma, i prakti­ken två pappamånader. Ersättningen beskattas inte och uppgår till 67 procent av nettoinkomsten, vilket gör att den motsvarar den ­svenska som beräknas från brutto­­­in­komst. Försäkringen infördes 2007 och har inspirerats av det svenska systemet.

Australien: 18 veckor föräldra­ledighet. Ersättningen uppgår till 622 AUD per vecka (drygt 3 700 kronor). Den 1 januari 2013 infördes Dad and partners pay, två veckor vikta för pappor­na. Ersättningen är till skillnad från i många and­ra länder inte inkomst­relaterad.

Storbritannien: 52 veckor. De första 6 veckorna är ersätt­ningen 90 procent av vecko­lönen. Därefter 137 pund per vecka (1 400 kronor), eller 90 procent av lönen om inkomsten är lägre än så.

USA: Föräldrar har rätt att vara borta från jobbet i 12 veckor. Det finns ingen nationell statlig ersättning, däremot har delstaterna möjlighet att betala ut ersättning. Arbetsgivare och anställda kan göra upp om privata lösningar.

Norge: Båda föräldrarna har möjlighet att välja om de vill ta ut 100 procent ersättning och vara lediga i 49 veckor eller 80 procents ersättning i 59 veckor. 14 veckor är vikta till vardera föräldern.

Finland: De första måna­derna har mamman rätt att ta ut 105 vardagar i så kallad moderskaps­penning på samma nivå som lönen. Därefter kan föräld­rarna dela på 158 dagars ledighet, där ersättningen i allmänhet är cirka 70 procent av lönen men varierar beroende på hur stor inkomsten är. 54 dagar är vikta åt pappan.

I de länder där ersätt­ning­en baseras på in­komster finns tak som be­gränsar hur mycket som ska betalas ut.

Källor: Nav, Folkpensionsanstalten, elterngeld.com, The Guardian, Roger Klinth, Försäkringskassan