45 procent av de kvinnliga pensionärerna, och 25 procent av de manliga, har så låg allmän pension att de hamnar under fattigdomsgränsen. Fattigdomen är mer utbredd blad ogifta än gifta, och vanligare bland utrikesfödda än födda i Sverige.

Pensionsmyndighetens undersökning, som redovisas i dag, onsdag, omfattar 800 000 personer födda 1938 eller senare som är minst 66 år gamla, tar ut hela sin allmänna pension och har bott minst 30 år som vuxna i Sverige.

Undersökningen tar bara upp inkomster från den allmänna pensionen, som ju är den huvudsakliga inkomstkällan för de flesta pensionärer. Andra inkomster, till exempel tjänstepension, arbetsinkomster och privat pensionssparande, ingår inte i redovisningen.

Ersättningarna från det allmänna systemet ställs mot det mått för fattigdom som SCB och Eurostat använder: Den som har mindre än 60 procent av medianinkomsten för befolkningen räknas som fattig. Då medianinkomsten i Sverige är omkring 18 000 kronor i månaden går gränsen för fattigdom vid en nettoinkomst på 10 800 kronor per månad. För par som lever tillsammans (och beräknas ha lägre hushållsutgifter per person än de som bor ensamma) krävs en samlad nettoinkomst på 16 300 kronor i månaden för att nå över fattigdomsgränsen.

35 procent av de undersökta pensionärerna har inkomster som placerar dem under fattigdomsstrecket. Könsskillnaden är stor: 45 procent av de kvinnliga pensionärerna är fattiga, mot 25 procent av männen. Men civilstånd betyder ännu mer. Hela 60 procent av de ogifta pensionärerna hamnar under gränsen för fattigdom, mot 20 procent av de gifta. 35 procent av de svenskfödda ligger under gränsen, mot 45 procent av de utlandsfödda.

Den allmänna pensionen bygger på livsinkomsten, men för dem som har haft låg (eller ingen) inkomst av arbete finns ett grundskydd, så kallad garantipension. Omkring 65 procent av pensionärerna i undersökningen som får garantipension (antingen som enda pension eller som komplement till inkomstgrundad pension) hamnar under fattigdomsstrecket.

För många pensionärer med låg allmän pension ger bostadstillägget ett mycket viktigt tillskott. Undersökningen visar att 96 procent av dem som får bostadstillägg skulle ha hamnat under fattigdomsgränsen utan tillägget. Med bostadstillägg klättrar 45 procent i stället över gränsen. Men bostadstillägg är en behovsprövad förmån, lite som socialbidrag. Förutom hushållets inkomster påverkas bidraget av bostadskostnaden och hushållets tillgångar.

Pensionsmyndighetens redovisning är det första steget i en bred utredning om pensionärernas ekonomiska situation. En större genomgång av grundskyddet för pensionärerna kommer 2014.