Arbetsskadorna bland ungdomar mellan 16 och 24 år har ökat tre år i rad. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning för att vända trenden.

Genom inspektioner av arbetsplatser med många ungdomar, en informationskampanj samt anställning av unga arbetsmiljöambassadörer hoppas myndigheten kunna vända den negativa trenden på arbetsmarknaden.

– Vi satsar nu på bred front för att unga ska vara trygga på jobbet och inte skadas. Om vi ska kunna jobba längre upp i åren, måste arbetsgivarna erbjuda en god arbetsmiljö redan från början, sade Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i samband med att kampanjen presterades i dag.

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten. I synnerhet unga män mellan 16 och 24 år är överrepresenterade jämfört med resten av befolkningen när det gäller olycksfall med sjukfrånvaro. De råkar ut för flest olyckor inom bygg, medan unga kvinnor skadas oftast inom omsorg och sociala tjänster.

Arbetsmiljöverket ska genomföra 1 400 inspektioner runtom i landet fram till den sista september i år. Det är framförallt branscherna vård och omsorg, restaurang och bygg som får besök av inspektörer.

Samtidigt driver myndigheten en omfattande informationskampanj. 50 000 ungdomar som fyller 16 år får ficktidningen ”Knäcket” i brevlådan. Syftet är bland annat att ungdomar ska känna till sina rättigheter på jobbet, kunna förutse risker och säga ifrån om något är på tok.

För första gången anställer Arbetsmiljöverket också 16 ungdomar i två veckor under sommaren som arbetsmiljöambassadörer. Dessa kommer att jobba i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni med att sprida information om ungas rättigheter till andra ungdomar på sommarjobb.

Från den 1 februari i år gäller nya regler för minderåriga i arbetslivet och skolan. Exempelvis får ungdomar under 16 år inte sälja åldersreglerade varor som tobak och öl.

I de nya reglerna slås också fast att minderåriga inte får transportera pengar eller värdehandlingar utanför arbetsstället. Tidigare har det varit en fråga om riskbedömning, nu är det förbjudet.

Kravet på att skolan ska godkänna elevers arbete har tagits bort. Det är i stället vårdnadshavarens ansvar. En annan nyhet gäller möjligheterna till undantag från arbetstidsreglerna. Dessa har skrivits in direkt i föreskriften istället för att arbetsgivaren ska ansöka om dispens.

Man kan dock fortfarande ansöka om dispens när det gäller kulturell verksamhet, exempelvis uppdrag som skådespelare eller artist, för barn som är under 13 år.

Samtidigt publicerar myndigheten en ny vägledning med råd och rekommendationer till arbetsgivare och skolor. Den handlar bland annat om risker i de branscher som i dag är de vanligaste för minderåriga. Det vill säga butik, hotell och restaurang, vård och omsorg, bygg samt industri eller verkstad.