Färre konflikter och ett mer jämställt sätt att se på föräldraskap är motiven när regeringen nu ändrar reglerna för hur barnbidraget betalas ut.

När föräldrarna har gemensam vårdnad går barnbidraget, 1 050 kronor i månaden för varje barn upp till 16 år, i dag automatiskt till mamman. För att ändra på det krävs en anmälan från föräldrarna.

Också när föräldrarna inte bor tillsammans går barnbidraget som regel till mamman. Barnbidraget kan bara delas lika mellan föräldrarna om barnet bor växelvis hos båda, och båda gör en anmälan om att pengarna ska delas lika. Vill inte mamman dela med sig har hon alltså vetorätt mot att bidraget delas.

De här reglerna (som möjliggörs av ett undantag från diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av kön) verkar konfliktdrivande, anser en arbetsgrupp inom socialdepartementet. I praktiken delas barnbidraget lika för mindre än vart tionde barn som bor växelvis hos båda föräldrarna.

Arbetsgruppens förslag, som bygger på vad en statlig utredning kom fram till 2011, är att barnbidraget ska betalas med hälften till vardera föräldern om de har gemensam vårdnad. För att pengarna bara ska gå till den ena av dem krävs en gemensam anmälan till Försäkringskassan.

När barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och de har gemensam vårdnad om barnet ska barnbidraget betalas med hälften till vardera föräldern om någon av dem begär det. Föräldern som gör anmälan om att bidraget ska delas ska då ”göra sannolikt” att barnet verkligen bor hos båda. På sätt försvinner mammornas veto. Socialdepartementet anser att det minskar risken för konflikter, även om en framtvingad delning av barnbidraget naturligtvis också kan skapa osämja.

LO är positivt till att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna och kallar det ett steg mot en ökad individualisering av de sociala förmånerna.

– Det är en viktig princip, som LO står bakom, säger Joa Bergold, välfärdsutredare vid LO.

– Samtidigt är det så mycket vi saknar i regeringens familjepolitik. Det ekonomiska stödet för ensamstående kvinnor behöver förbättras, till exempel genom att underhållsbidraget stärks och genom barnomsorg på obekväma tider. Regeringen presenterar förslaget om barnbidragen som jämställdhetspolitik, men underminerar jämställdheten genom vårdnadsbidraget.

De nya bestämmelserna om barnbidrag föreslås träda i kraft den 1 mars 2014. De ska tillämpas på barnbidrag för barn som är födda efter det datumet. Föräldrar som redan får barnbidrag och inte gör någon anmälan om vem som ska ha utbetalningen berörs alltså inte.