Arbetsgivarna anmälde 28 procent av arbetsskadorna och tio procent av arbetssjukdomarna via webben förra året. Webbanmälningarna är vanligast bland män och yngre åldersgrupper, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Sedan december 2011 får arbetsgivarna anmäla arbetsskador och allvarliga olyckor direkt på nätet. Alla anmälningar av arbetsskador ska på sikt göras via internet, men möjligheten att anmäla via papper finns kvar under en övergångsperiod.

Syftet är bland annat att minska den administrativa bördan för företagen, samt kostnaderna för Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan med att ta fram statistik.

Arbetsmiljöverkets utvärdering av första året med möjligheten till webbanmälan visar på stora skillnader mellan män och kvinnor, samt mellan olika åldersgrupper och branscher.

Var tredje anmälan som avser män görs via internet, medan för kvinnorna görs knappt var femte anmälan på nätet. Andelen webbanmälningar ökar ju yngre personen som skadats är. Minst andel webbanmälningar görs inom vård och omsorg (11 procent), och störst andel inom näringsgrenarna el och handel (47 respektive 44 procent).