Kommunals huvudskyddsombud inom hemtjänsten i Ragunda kommun stoppar arbetet i ett hem där både brukaren och hans sambo är storrökare. De anställda utsätts för passiv rökning och är oroliga för sin hälsa, konstaterar skyddsombudet.

Personalen har under lång tid försökt lösa problemet och gjort en handlingsplan tillsammans med arbetsgivaren. Handlingsplanen innebär bland annat att mannen inte får röka i sängen. Rökning får enbart ske sittande i rullstol.

Men det har inte hjälpt. Eftersom både mannen och hans sambo är storrökare blir bostaden snabbt fylld med tobaksrök. Arbetsgivaren har kommit med en luftrenare som brukaren vägrar använda. Och personalen får inte bära skyddsmasker i bostaden.

Problemet har varit så svårlöst att enhetschefen på den aktuella hemtjänsten har sagt ifrån sig ansvaret för arbetsmiljön.

Förutom arbetsmiljölagen hänvisar skyddsombudet till tobakslagen, som säger att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök i arbetslokaler eller i andra utrymmen där arbetstagaren vistas.

Hittills har personalen försökt lösa problemet genom ordentlig vädring. Men passiv rökning är farlig även i mindre omfattning och det skapar dessutom olustkänslor och stress hos personalen, anser skyddsombudet.

”Sidorök har en högre koncentration av partiklar, vilket gör att den är farligare än den rök som rökaren inhalerar”, slår huvudskyddsombudet fast.

Arbetsmiljöverket har inga särskilda regler om passiv rökning på jobbet. Däremot ställer myndigheten höga krav på luftkvalité och ventilation.

Torsten Heinberg, handläggare på avdelningen för regelarbete, känner inte till några tidigare skyddsstopp på grund av passiv rökning inom hemtjänsten men säger att flera yrkesgrupper utsätts för faran.

– Vi har gjort inspektioner på en rad restauranger där personal utsätts för passiv rökning på uteplatser. Dessa får inte utformas till slutna rum.

Vid risk för passiv rökning hänvisar Arbetsmiljöverket till både tobakslagen och arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren är skyldigt att förebygga risker för ohälsa.

– Dessutom ingår det i det systematiska arbetsmiljöarbetet att förebygga riskerna för luftföroreningar, däribland passiv rökning.

Arbetet har försökt men inte lyckats nå kommunens vårdchef Gunnel Nordengren för kommentar.