Ännu 20 år efter kongressbeslutet 1993 vållar de individuella lönerna starka känslor inom Kommunal. 13 motioner till kongressen i Stockholm den 28–31 maj kräver att de individuella lönerna ska bort.

Allt som allt har de 188 kongressombuden 336 motioner att behandla.

Opinionen bland Kommunals medlemmar om individuella löner har svängt. Det visar den senaste rapporten i december 2012 från docent Jan Wallander vid Stockholms universitet. Forskarna frågade 5 118 medlemmar, varav 1 400 förtroendevalda, i Kommunal.

52 procent svarade att de vill ha mer av individuella löner – även om de samtidigt sågade lönesamtalen och chefens förmåga att bedöma individens arbetsinsatser. Det är en förändring jämfört med 2000 och 2002 när samma forskare ställde samma frågor.

2002 var bara 39 procent positiva till individuella löner.

Det syns inte i motionerna. En av dem föreslår att de individuella lönerna ska ersättas av ”en garanterad löneutveckling värd att älska”, med en anspelning på en omstridd formulering.

Företag som deltar i offentliga upphandlingar ska ha kollektivavtal. Det kravet framför en medlem i Kommunals avdelning Västra Svealand i en motion. Förbundsstyrelsen stöder kravet.

– Enligt lagen om offentlig upphandling får inte krav ställas som säkerställer arbetstagarnas löner. I praktiken kan detta innebära att den som har lägst anbud också har lägst löner för sina anställda, ibland långt under kollektivavtalsnivåerna, står det i motionen.

Kommunal ska arbeta för att Sverige förbinder sig att följa FN-organet ILO:s internationella konvention 94. Den går ut på att offentliga myndigheter ska kräva löner och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.

Nio EU-länder har skrivit på konventionen – men inte Sverige. LO-kongressen förra året beslöt att LO ska arbeta för att Sverige förbinder sig att följa ILO 94.

Två motioner från ett par sektioner i Stockholms län vill sätta stopp för att Kommunal ”säljer ut” arbetsvillkor i avtalen i utbyte mot högre lön. Eftergifterna urholkar medlemmarnas tilltro till facket, enligt den ena motionen, som vill ha ett förbud mot avtal som är sämre än lagen eller tidigare avtal.

Båda motionerna tar upp den otrygga tillvaron för personliga assistenter, framför allt de privatanställda. Så här sammanfattas problemet i en av motionerna:

– 1973 fick vi lagen om anställningsskydd. Då avskaffades arbetsgivarens rätt att fritt avskeda anställda. 2012 har vi kollektivavtal för personliga assistenter som ger arbetsgivaren möjlighet att fritt avskeda våra medlemmar.

Ingen av motionerna får bifall av förbundsstyrelsen, som dock säger att förbundet har organiserats om. Numera hanteras kollektivavtalen branschvis. Därmed ska kollen bli bättre på att avtalen verkligen är konkurrensneutrala. Och på en punkt får motionärerna rätt:

– Förbundsstyrelsen anser…att Kommunal uteslutande ska träffa kollektivavtal där de arbetsrättsliga lagarna utgör miniminivå.