Svenskarna slutar arbeta vid 63,4 år i genomsnitt. Utträdesåldern 2012 är den högsta på 30 år.

– Det finns en svag men tydlig tendens uppåt, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling vid Pensionsmyndigheten, som publicerar nya prognoser för pensionssystemets utveckling i dag, torsdag.

– Fler arbetar längre upp i åldrarna och väntar med att ta ut ålderspension. Det beror bland annat på det nya pensionssystemet, där man tjänar in pension även efter 65 år, och på att skatten är lägre för dem som arbetar efter 65 år.

Utträdesåldern är den ålder vid vilken de som fanns på arbetsmarknaden då de var 50 år beräknas lämna arbetslivet, antingen med ålderspension eller som förtidspensionärer. De skärpta villkoren för förtidspension sedan 2008 bidrar till att höja utträdesåldern: Många långvarigt sjuka får nu sjukpenning i stället, och räknas därmed in i arbetskraften.

Jämfört med 2011 har utträdesåldern ökat med 0,2 år. Ökningen har märkts en längre tid – men den är inte tillräckligt snabb för att hålla jämna steg med den ökande medellivslängden. Och åtminstone för män var utträdesåldern betydligt högre på 1970-talet än den är i dag (för kvinnor är jämförelser så långt bakåt i tiden svåra att göra, eftersom kvinnors arbetskraftsdeltagande var på väg upp under 1970-talet).

– Egentligen är det konstigt att utträdesåldern inte ökar ännu mer, med tanke på den mycket stora skattelättnaden för dem som arbetar efter 65, säger Ole Settergren.

I den prognos som Pensionsmyndigheten nu lämnar till regeringen ser inkomstpensionerna ut att sjunka med 2,4 procent 2014. Det är en något kraftigare minskning än i den föregående prognosen, som gjordes i februari. I gengäld stiger inkomstpensionerna med 1,7 procent 2015 och hela 4,2 procent 2016, vilket är mer än enligt tidigare prognoser.

De kraftiga svängningarna beror på sättet att beräkna det inkomstindex som pensionerna ska spegla. Den extremt låga inflationen (0,1 procent från juni 2012 till juni 2013) spelar in, och förklarar den sänkta prognosen för 2014. Pensionsmyndigheten ser ryckigheten i inkomstpensionerna som ett problem, och har tidigare lämnat förslag till regeringen om hur den ska minskas. Myndigheten har nu regeringens uppdrag att utveckla förslagen, ett uppdrag som ska redovisas i juni.