Svenska myndigheter kan ha missgynnat invandrare från andra EU-länder då de beräknat deras garantipension. Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att ett pilotfall ska tas upp i kammarrätten i Stockholm.

Det fall som nu ska prövas gäller en polsk kvinna som flyttade till Sverige i vuxen ålder och hade bott här i närmare 25 år när hon ansökte om allmän pension. I sitt beslut 2008 beräknade Försäkringskassan kvinnans pension till noll kronor.

EU:s regler för hur pensionen beräknas för dem som flyttar mellan medlemsländerna är komplicerade, men förenklat ska beräkningen göras i två steg. Först räknar man fram vilken pension personen skulle ha haft rätt till om hon hade bott i Sverige och tjänat in pension här hela tiden. Sedan justeras denna teoretiska pension med hänsyn till hur stor del av intjänandetiden som faktiskt har fullgjorts i Sverige.

Eftersom kvinnan i det här fallet hade haft låg inkomst, och bara tjänat in mycket litet inkomstpension, var frågan hur mycket garantipension hon kunde ha rätt till. Garantipension är ett slags grundskydd, som trappas ner ju mer inkomstpension man har tjänat in.

Vid beräkningen av garantipensionen tog Försäkringskassan tidigare hänsyn till den inkomstgrundade pensionens verkliga belopp, men 2007 ändrade myndigheten sitt sätt att räkna. De perioder då en person har tjänat in pension i andra EU-länder värderas sedan dess utifrån hur mycket pension han eller hon har tjänat in i genomsnitt under sina år i Sverige.

På så sätt skapade Försäkringskassan en fiktiv inkomst för den tid kvinnan hade bott i Polen – med effekten att hennes svenska garantipension minskades. En orimlig metod som rimmar illa med EU-reglernas syfte, hävdade kvinnan när hon överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten gav dock Försäkringskassan rätt. Och när kvinnan överklagade till kammarrätten tog den inte upp fallet till prövning.

Men gör svenska myndigheter rätt när de tillmäter alla perioder en migrerande person har bott i andra EU-länder samma värde i pensionshänseende som perioderna i Sverige? Det finns inga vägledande domar om det, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är principiellt viktig, och Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att kammarrätten ska ta upp målet.

 

Fotnot: Numera har Pensionsmyndigheten tagit över uppgiften att beräkna och betala ut allmän pension.