Statistiken över polisanmälda arbetsmiljöbrott kan vara missvisande eftersom händelserna rubriceras olika av polisen i olika län, visar en rapport från Arbetsmiljöverket. Ibland kallas dem ”olycka”, ibland ”brott”.

Skillnaderna i hur polisen klassar anmälda olycksfall förekommer både länsvis och över tid, enligt rapporten. Något som gör statistiken kring arbetsmiljöbrott osäker både när det gäller antalet brott och vad brottet består av.

– Vi på Arbetsmiljöverket kommer att påtala dessa problem för polisen i vårt pågående samarbete, och vi är beredda att göra vad vi kan för att vi ska komma tillrätta med situationen, säger Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Det är fyra forskare vid Kriminologiska institutionen i Stockholm som skrivit rapporten på uppdrag av verket. Forskarna påpekar att även allvarliga personskador i arbetet tenderar att beskrivas som olyckor istället för brottsliga handlingar när de inte har en uppenbar koppling till våld.

”Steget till att se händelserna som en form av brottslighet tycks långt, trots att det rör sig om händelser som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser”, heter det i rapporten.

I vissa olycksutredningar går man ett steg längre. Den drabbade arbetstagaren ställs till svars för det inträffade, till exempel genom att påstå att olyckan inte skulle ha inträffat om arbetstagaren inte agerat på ett visst sätt.

Genom att placera ansvaret för olyckan på individen försummas farliga risker i den tekniska och organisatoriska miljön, anser forskarna. I själva verket beror arbetsmiljöbrott sällan på enskilda arbetstagares ”felbeteende”, utan snarare på systemfel i organisationen, konstaterar de.
Därför bör orsakerna sökas längre upp i hierarkin hos den som har makten och ansvaret att göra något åt arbetsmiljön, nämligen arbetsgivaren eller de personer som arbetsgivaren delegerat arbetsmiljöansvaret till.

Enligt Arbetsmiljöverket leder endast två procent av polisanmälda arbetsmiljöbrott i Sverige till fällande dom.

– Det är allvarligt att så få arbetsgivare döms för att ha orsakat att en anställd har skadats, blivit sjuk eller till och med dött på jobbet, säger Anna Middelman.

Myndigheten har gått igenom de 6 152 polisanmälningar som lämnades in mellan 2006 och 2010. Bara 124 av dem ledde till fällande domar.
 Men det har blivit något bättre sedan 2010.

– Sedan åklagarmyndigheten inrättade en särskild enhet för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, har andelen lagförda arbetsmiljöbrott ökat.

De flesta arbetsmiljöbrott inträffar i byggbranschen, inom transport, magasinering samt i tillverkningsindustrin.