Fastighets och Musikerna är sämst bland LO-förbunden att informera om sitt globala fackliga arbete på sina hemsidor.

Det hävdar journalisten Mats Wingborg som för LO-TCO:s Biståndsnämnds räkning skrivit rapporten ”Vad händer med det globala engagemanget”.

I oktober förra året gick han igenom hur mycket information som fanns på LO- och TCO-förbunds hemsidor om globala frågor och förbundens globala arbete. 
I LO-klassen var det endast Fastighets och Musikerna som helt saknade sådan information på sina hemsidor.

Att Fastighets, som har många medlemmar med invandrarbakgrund, inte har någon global information tror han delvis hänger samman med att det inte skapats en sådan tradition i förbundet.

Att Musikerna saknar information tror han till stor del hänger ihop med att förbundet är så litet och helt enkelt missat lägga ut det på hemsidan.

– De är engagerade i flera internationella projekt men det syns inte på hemsidan, säger Mats Wingborg.

På TCO-sidan är det många förbund som helt saknar information på hemsidan. Dessa är Polis-, finans- och försvarsförbundet. Inte heller förbunden FTF, SLF, Tull-Kust och Symf.

Det förbund som informerar mest av alla inom både TCO och LO är Vision.

Vid genomgången hade Vision 46 000 tecken om sitt globala arbete på hemsidan. Näst bäst är Unionen med 27 000 tecken.

Bland LO-förbunden hamnade Kommunal och GS-facket i topp med 18 000 respektive 16 000 tecken. Att mäta antalet tecken på hemsidan ger, enligt Mats Wingborg, bara en antydan om hur förbundens globala arbete har utvecklats.

I rapporten slår han även fast andra tendenser i fackens globala arbete. En sådan är att det koncernfackliga arbetet blivit allt viktigare för förbunden de senaste tre åren.

– De koncernfackliga frågorna tas upp på fler utbildningar än tidigare, säger han och jämför med en liknande studie som han gjorde för tre år sedan.

Information om fackligt arbete får också en allt större plats i informationsmaterial och kampanjer.  Förklaringen till att förbunden gör det är en ökad globalisering och att fler svenska företag jobbar utomlands.

Det finns även andra förändringar. En gång i tiden var det väldigt viktigt att bygga upp koncernfackliga världsråd som till exempel inom SKF och innebär att facklig aktiva från alla fabriker i världen samlas för att diskutera fackliga frågor.

– Nu har det kommit i skymundan i och med bildandet av europeiska företagsråd. Det är ett exempel på att EU-frågan växt på bekostnad av världen utanför EU.

I rapporten konstaterar han också att det finns en oroande tendens i fackförbundens globala arbete.

– Aktiviteten i globala frågor har minskat på lokalnivå, säger han.

– Det finns naturliga förklaringar till det. Det har varit ett stort medlemstapp i förbunden som har inriktat sig på att rekrytera nya medlemmar.

Rapporten bygger framför allt på intervjuer som genomförts med företrädare för samtliga LO- och TCO-förbund samt med företrädare för LO och TCO.

Fem rekommendationer

I rapporten lämnar Mats Wingborg fem råd till hur han anser att facken inom LO och TCO ska göra för att stärka sitt arbete med globala frågor.

1) Ta det globala till det lokala. Lokala engagemanget för globala frågor minskar. Stöd lokala aktiviteter. Tillåt LO-TCO:s Biståndsnämnd att ge direkta anslag till avdelningar inom förbunden.

2) Utökat uppdrag. Ge LO-TCO Biståndsnämnd i uppdrag att utvidga kommunikation kring de koncernfackliga perspektiven.

3) Bättre strategier. Stärk förbundens strategier kring hur man internt ska kommunicera globala frågor. Satsa främst på mellanstora förbund.

4) Väv samman. Integrera de olika delarna i kommunikationen kring globala frågor. Väv samman arbetet med till exempel fackliga rättigheter, rättvis handel och olika utvecklingsprojekt

5) Ökad samverkan. Öka samarbetet mellan fackförbunden i Sverige men även med internationella kampanjer som exempelvis Fair Play.