Handels och Svensk handel har tecknat nytt avtal för för butiker och lager som ger löneökningar med sammanlagt 1 700 kronor fördelat på tre år.

”Vi har nått en överenskommelse som ligger helt i linje med LO-samordningen och som ger bra och trygga villkor för handelsanställda,” säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

De som har varit anställda i minst ett år får en utfyllnad av föräldrapenningen under 6 månader vid föräldraledighet, jämfört med 3 månader i tidigare avtal. Förändringen gäller från den 1 januari 2014.

I avtalen finns också bestämmelser som ska stärka yrkesrollen för handelsanställda och bidra till ökad kompetensutveckling, bland annat genom att öka antalet heltidsanställningar i detaljhandeln. För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har parterna också färdigställt avtalet om yrkespraktik i butik som gäller från den 1 april. Parterna har också bildat Handelns yrkesnämnd som ska stötta och utveckla utbildningsinsatser för att höja kvalitén på handelsinriktad yrkesutbildning, enligt pressmeddelandet.

Under avtalsperioden kommer också en partsgemensam arbetsgrupp att ta fram ett förslag till nytt avtal för lager, distribution och distanshandel. När arbetsgruppen utformar det nya avtalet ska de bland annat titta på frågor som rör reellt inflytande för de anställda, fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid. En annan arbetsgrupp ska ta fram regler för en väl fungerande lokal lönesättning för både butiker och lager. Gruppen ska också se över möjligheterna att minska arbetstiden på båda avtalsområdena.