20 procent av de anställda i äldreomsorgen vill inte jobba kvar om tre år. Ytterligare 15 procent är osäkra.

Kommunal redovisar siffrorna i den nya rapporten ”Fler arbetade timmar – för en bättre välfärd”.

– De dåliga arbetsvillkoren och den låga statusen i omvårdnadsjobbet innebär att den kommunala omsorgen naggas i kanterna på många håll i landet, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Siffrorna baseras på en stor medlemsundersökning förra året. Urvalet bestod av drygt 5 000 personer. Så många som 75 procent svarade – både kommunalt och privat anställda.

En av tre som arbetar på äldreboenden tycker att bemanningen inte räcker, i hemtjänsten är andelen en av fyra. Drygt fyra av tio tycker att arbetet är jäktigt varje dag.

En av fem har svårt att hinna med att ta matrast. Nästan lika många har svårt att ta en kortare paus.

Var tredje anställd på äldreboenden, och var fjärde i hemtjänsten, svarar att bemanningen är så dålig att det innebär risker för de äldre någon gång i veckan eller varje dag.

Knappt var tredje anställd inom äldreomsorgen har ett fast jobb på heltid. Knappt hälften är fast anställda på deltid. En femtedel har tillfälliga jobb – den överväldigande majoriteten på deltid.

Kommunal vill att 90 procent av personalen ska vara fast anställda inom några år. Det ska finnas regler som talar om hur många heltidsanställda som ska finnas i förhållande till antal gamla. Kommunal vill ha regler om minimibemanning utifrån de äldres bedömda behov.

Inom några år ska nio av tio arbeta heltid. Alla ska vara yrkesutbildade eller delta i vidareutbildning.

– Nyckeln till god omsorg är rätt bemanning. Bemanning är inte enbart en fråga om det finns tillräckligt med personal utan också om kompetens, planering och organisation. Rätt bemanning innebär at personal har tid att utföra arbetsuppgifter professionellt, säkert och empatiskt, och att de som arbetar har den kunskap och den erfarenhet som arbetsuppgifterna kräver, säger Annelie Nordström.

Äldreomsorgen har skurits ner undan för undan under de senaste 30 åren – framför allt från krisåren på 90-talet och framåt. Sedan 2001 har 31 000 platser på äldreboenden försvunnit. Det motsvarar var fjärde plats.

Tiden på äldreboende har minskat. De som får plats är äldre och sjukare i dag än för några år sedan. I mycket är tiden på äldreboende vård och omsorg i livets slutskede.

Platsbristen på äldreboenden har lett till att 100 000 anhöriga har gått ner i arbetstid eller helt sluta arbeta för att ta hand om anhöriga. Drygt 400 000 personer ger dagligen omsorg till en anhörig, enligt Socialstyrelsens siffror.

 

Allt färre gamla får omsorg

Drygt var tredje över 80 år får äldreomsorg

1980 fick 62 procent av 80 plus-befolkningen äldreomsorg i hemmet eller på ett äldreboende. 2012 var siffran 37 procent. Andelen med plats på äldreboende hade halverats.

1980 började drygt 18 000 ungdomar på gymnasiets vårdlinje, det som heter omvårdnadsprogrammet i dag. 2010 började mindre än 3 000 ungdomar på omvårdnadsprogrammet.