Det blir ingen byggstrejk. Både Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier har sagt ja till ett bud från medlarna, men det satt långt inne för Byggnads del.

Det nya avtalet innehåller arbetstidsförkortning, ökad makt för skyddsombud och facket när det gäller arbetsmiljö samt flexiblare regler om utlåning och arbetstidens förläggning.

– Landets byggnadsarbetare kan sträcka på sig. Vi har fått ett enormt stöd från tredje man för att få bort oordningen på arbetsmarknaden.Vi kommer att få regler för huvudentreprenörskapet och en reglering av arbetsmiljön, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier:

– Det är en enorm besparing att vi kan undvika en konflikt. Nu ska vi arbeta tillsammans med Byggnads bland annat med att få bukt på oseriösa aktörer.

Strejken skulle ha startat vid midnatt och skulle enligt Byggnads omfatta 3 000 byggnadsarbetare på 160 byggarbetsplatser. Den har skjutits upp två gånger – en gång av facket och en gång efter beslut av Medlingsinstitutet.

En viss irritation fanns bland arbetsgivarnas företrädare på grund av att Byggnads tog så lång tid på sig att svara. Fack och arbetsgivare fick budet från medlarna på söndagseftermiddagen och skulle svara klockan fjorton i dag på måndagen.

Arbetsgivarna sa ja till budet klockan fjorton. Det gjorde dock inte facket som i praktiken fortsatte förhandlingarna med hjälp av medlarna.  Facket kallade också in sin förhandlingsdelegation. Först strax efter klockan 19 gav Byggnads sitt ja. Fackets fortsatta diskussion ledde till några förändringar av det bud som medlarna lagt fram.

Hemställan, som nu blivit avtal, har inga skrivningar om lön och avtalsperiodens längd. Fack och arbetsgivare är överens om att acceptera industrins märke.

Den nya avtalstexten innehåller skrivningar om två omfattande programarbeten, dels för ordning och reda i byggbranschen och dels om arbetsmiljön.

Tidsspannet för förläggningen av arbetstiden utökas som arbetsgivarna begärt. Dessutom utökas tiden för hur länge någon kan lånas ut, också ett arbetsgivarförslag. Facket har fått igenom en utökad arbetstidsförkortning med tre timmar till 37 timmar per år.

I avtalet förs in en ny punkt om överläggningar i arbetsmiljöfrågor in, som ger skyddsombud, MB-grupp, kontaktombud eller Byggnads region starkare ställning. Den nya bestämmelsen innebär att skyddsombud eller motsvarande kan begära förhandling om arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren ska ställa upp på det. De lokala parterna ska skriva protokoll på vad de kommer överens om. Om de inte kommer överens ska  Arbetsmiljöverket avgöra frågan.

Protokollet och Arbetsmiljöverkets beslut får avtalsstatus. Om parterna inte följer det blir det avtalsbrott.

Den omstridda frågan om huvudentreprenörens ansvar har alltså inte lett några nya avtalsskrivningar, men väl en arbetsgrupp som ska arbeta fram nya bestämmelser till kollektivavtalet. Gruppen ska ledas av en samtalsledare som utses av Medlingsinstitutet.

Målet är att hindra svartarbete och illojal konkurrens, vilket också syftar till att skapa kontroll av att skatter, avgifter, lön och ersättningar betalas.

I arbetet ingår att utveckla ID 06, som är ett system för närvarokontroll på byggen, se till att underentreprenörer redovisar vilka underentreprenörer de anlitar samt studera andra länders system – bland annat den norska modellen när det gäller entreprenader och en strävan efter en sund bransch med rapportering av oegentligheter till Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Polisen och Migrationsverket.

Arbetsgruppen för arbetsmiljö ska bland annat arbeta med att förändra och förbättra attityder och beteenden på byggen, involvera skyddsombud tidigt och kolla hur skyddsombud ska utses för att det ska fungera för både fack och arbetsgivare.

Dessutom ska gruppen se till att skyddsombud får en bra utbildning, nyutbildade ska lära sig att arbeta säkert. Målet är också att se till att kommunikationen med byggnadsarbetare från andra länder fungerar.