Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Minst vartannat nytt städjobb förra året var subventionerat av Arbetsförmedlingen. Samtidigt handlar kommuner och landsting upp till lägsta pris – ofta så lågt att det knappt räcker till städarens lön.

Det bäddar för rundgång av skattepengar. Kommunerna pressar priserna och staten ger bidrag till lönerna. Den som får mest bidrag kan lägga lägst anbud.

– Mer än 60 procent av våra medlemsföretag har deltagit i upphandlingar som slutar på högst 200 kronor i timmen. Det talar för att det förekommer missbruk, säger Ari Kuovonen, branschanalytiker på arbetsgivarnas organisation Almega.

200 kronor motsvarar lön och soci­ala avgifter för en städare med fem års branschvana. Lönekostnaden för en nyanställd är 180 kronor i timmen.

Lönerna står för knappt 80 procent av företagens omsättning – högt räknat. Därmed borde timpriset ligga runt 250 kronor.

– Vem som helst kan räkna ut att ingen kan driva ett städföretag på 200 kronor i timmen, konstaterar Larry Stewart, ombudsman på Fastighets i Göteborg, och fortsätter:

– Lagen om offentlig upphandling innebär att lägsta anbud vinner. Företagen räknar med ett antal människor med lönebidrag och landar på 200 kronor i timmen när de lägger anbud.

Drygt 5 600 nya bidrag till städlöner beviljades till och med november i fjol. Lågt räknat borde antalet bli 6 000 för hela året. Enligt Ari Kuovonen motsvarar det 60 procent av alla nyanställningar i branschen.

– Det är en kvalificerad gissning, säger han.

Bara sedan 2009 har antalet bidrag till löner fördubblats i städbranschen. I mycket är det en följd av att antalet långtidsarbetslösa ökar snabbt. Många av Arbetsförmedlingens bidrag syftar till att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb.

– Nyttan för dem som får jobb genom subventioner ska vägas mot skadan för dem som därmed inte får jobb. Stödet är samhällsekonomiskt motiverat så länge det är rätt personer som går före i kön, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen följer inte upp konsekvenserna för hela branschen. Arbetsförmedlarna ska se till att ett enskilt företag inte får orimligt stora konkurrensfördelar. Samtidigt ska de se till att arbetslösa får jobb. Varje förmedling ska uppfylla sin kvot.

Frågan är om det påverkar benägenheten att ifrågasätta om enskilda företag får för mycket bidrag.

– Rent teoretiskt kan det göra det, men vi försöker lära arbetsför­medlarna att göra avvägningar mel­lan intäkter och kostnader för att säkerställa att intäkten är tillräcklig hög. Det måste vara rätt person som får stödet, betonar Clas Olsson.

68 000 anställda jobbade i städbranschen 2011, enligt Almegas senaste branschrapport. 43 000 av dem jobbade i privata företag – 2 000 fler än året innan. Antalet offentligt anställda minskar.

Göteborgs kommun handlade upp städtjänster för 25 miljoner 2008. Den summan hade ökat till 150 miljoner förra året. Ändå utför kommunen fortfarande 70 procent av städningen i egen regi.

Det kommunala Upphandlings­bolaget skriver ramavtal och god­känner leverantörer. I den upphandling som pågår nu ställs krav på minst 200 kro­nor i timmen. Lägre priser anses orimligt låga.

– Vid upphandling kan vi aldrig tala om vad en leverantör ska sätta för löner eller kräva kollektivavtal, säger Ing-Marie Trygg, ansvarig för upphandling av städtjänster.

Kommunpolitikerna har beslutat att Göteborg ska ställa krav på sociala hänsyn i upphandlingar, till exempel att företaget anställer arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Men dilemmat kvarstår: De som tar in flest arbetslösa får mest bidrag.

– Vi är medvetna om det. Det här är inte enkelt. Sedan tidigare ställer vi miljökrav och etiska krav. De har prövats av olika instanser och vi har utvecklat, förbättrat och förtydligat dem. Jag hoppas att det blir en likadan utveckling vad gäller kraven på sociala hänsyn, säger Ing-Marie Trygg.

De flesta bidragsjobb hamnar i storstadslänen: Stockholm, Västra Göta­land och Skåne. Runt hälften är nystartsjobb. Arbets­givaren kommer un­dan med cirka halva lönekostna­den lika länge som den nyanställda gått arbetslös. Arbetsförmedlingen betalar men har inget att säga till om. Arbetsgivaren gör upp med den anställde.
Resten av bidragen beslutar Arbetsförmedlingen om. Facket tillfrågas för syns skull.

– Arbetsförmedlarna har sina krav på sig att få ut så många som möjligt i arbete. De ska visa resultat. Sedan kan de strunta i om det finns kollektivavtal och försäkringar, säger Larry Stewart på Fastighets.

Städning

Prisdumpning • Fyra av fem städföretag i Al­mega ser oseriös konkurrens som ett problem. Priserna dum­pas till ohållbara nivåer och hela branschen hamnar i vanrykte. • Sedan två veckor gör Almegas branschförbund Service­entre­prenörerna radioreklam för kollektivavtal i Rix FM, Lugna favoriter och Radio 1. Kvinnobransch • 78 procent av de anställda i städbranschen är kvinnor. 44 procent är utrikes födda. Och 44 procent av de nyanställda var tidigare arbetslösa. • Den privata städbranschen omsätter 25 miljarder kronor. Vinstmarginalen är inte särskilt hög. Det samlade resultatet är 850 miljoner. • Sex av tio Almegaföretag deltar inte i offentliga upp­hand­lingar. De som deltar får en femtedel av sina intäkter från offentlig sektor. Källa: Almegas bransch­rapport, ­siffror för 2011