19 procent av pensionärerna uppger att de hade velat gå i pension senare än de gjorde, en andel som ökar.

När pensionsbolaget AMF lät ställa samma fråga i en motsvarande enkätundersökning 2010 svarade 16 procent att de hade velat gå i pension senare, medan 8 procent tvärtom hade velat gå i pension tidigare.

I den undersökning som AMF publicerar i dag, onsdag, och som bygger på 1 100 enkätsvar som samlades in under november och december 2012, är det alltså 19 procent som anser att de slutade jobba för tidigt. Samtidigt har gruppen som hade velat sluta tidigare krympt något, till 7 procent.

Bland de yngre pensionärerna, i åldrarna 65 – 74 år, säger dessutom 26 procent att de skulle vara intresserade av att arbeta igen – förutsatt att de får arbeta deltid, eventuellt med andra arbetsuppgifter än tidigare.

– Vi ser en trend att allt fler vill arbeta längre, kommenterar Carina Blomberg, trygghetsekonom vid AMF. Det är positivt, eftersom möjligheterna till en god ekonomi som pensionär blir större ju längre man kan tänka sig att jobba.

Förutsättningarna för ett längre arbetsliv undersöks nu av den statliga Pensionsåldersutredningen, som ska lämna sitt slutbetänkande i början av april. AMF:s undersökning ger en fingervisning om var lösningarna kan finnas. På frågan om vad som hade kunnat få pensionärerna att arbeta längre är det vanligaste svaret ”bättre ekonomiska villkor”, följt av ”mina arbetskamrater” och ”positivare inställning från arbetsgivaren”. Även möjligheten att gå ner på deltid ses som betydelsefull, medan bara någon enstaka procent efterlyser en positivare inställning från kollegorna eller facket.

En bastant majoritet, 74 procent, svarar att de gick i pension vid rätt tidpunkt. På frågan om anledningen till pensioneringen är det vanligaste svarsalternativet (46 procent) helt enkelt ”jag nådde pensionsåldern på min arbetsplats”. Näst vanligast är ”hälsoskäl”, vilket 21 procent av de svarande uppger.