De flesta anställda saknar förtroende för arbetsgivarens förmåga att hantera stress på arbetsplatsen. Och det är lika illa när det gäller samarbetsproblem, visar en ny undersökning som Länsförsäkringar gjort.

Samtidigt tycker åtta arbetsgivare av tio att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning, samarbetsproblem med chef eller kollega, samt svårigheten att påverka den egna arbetssituationen.

Nästan tre av fyra anställda anser också att det är mycket viktigt att arbetsgivaren klarar av att hjälpa sina medarbetare att hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning.

De flesta inser att en konstant för hög arbetsbelastning förr eller senare får negativa konsekvenser för individen, påpekar Anna-Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

– Men avståndet mellan att förstå problemet och förmågan att hantera såväl enskilda medarbetares som hela arbetsgruppers upplevelser av stress är oftast långt och kräver specifik kunskap.

Vad består den specifika kunskapen av?

– Egentligen är nyckeln engagemanget, nyfikenheten och viljan hos chefen, säger Anna-Karin Lindeberg. Det gäller att kunna se var i vardagen problemen uppstår och sedan ha modet att ta tag i dem.

Lika illa är det med de anställdas syn på arbetsgivarens förmåga att hantera samarbetsproblem eller få anställda känna inflytande på den egna arbetssituationen. Endast en av tio anställda anser att arbetsgivaren har mycket hög kompetens att ta hand om dessa problem.

Kvinnor anser i mycket högre utsträckning än män att det är viktigt att arbetsgivaren kan hantera stress, enligt undersökningen. Ännu fler kvinnor, 85 procent, anser att det är viktigt att arbetsgivaren kan lösa samarbetsproblem på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för männen är 65 procent.

– Det måste bero på att kvinnors totala arbetsbelastning är mycket större än männens, säger Anna-Karin Lindeberg.

Undersökningen genomfördes under hösten 2012 och baserar på telefonintervjuer med 2 100 företag med upp till tio anställda, samt 2 100 webbaserade intervjuer med hel- eller deltidsanställda mellan 20 och 65 år.