Arbetstagarna ska ha tillgång till dagsljus och möjlighet till utblick senast i slutet av mars, kräver myndigheten efter att ha inspekterat arbetsplatsen.

– Dagsljus och utblick har stor betydelse för människors hälsa, säger Sari Forsberg, jurist på Arbetsmiljöverkets distrikt i Härnösand. Vi påtalade bristerna redan under ombyggnationen av lokalerna, men arbetsgivaren valde att inte ta hänsyn till våra synpunkter.

Så här motiverar Per Nylén, avdelningsdirektör och ljusexpert, Arbetsmiljöverkets krav på utblick:

– När synfältet är starkt begränsat försvåras hjärnans tolkningsarbete. Det innebär en psykisk belastning som oftast medför trötthet och ibland även stressymptom.

Hur ska utsikten vara enligt era regler?

– Man ska kunna se väder och vind och hur dagen förflyter. Solljuset förändras ständigt och det är viktigt för vår dygnsrytm.

Det var Unionens regionala skyddsombud som vände sig till Arbetsmiljöverket sedan arbetsgivaren nonchalerat hans krav på dagsljus i samtliga kontorsrum.

När lokalerna byggdes om för något år sedan planerade Arbetsgivaren att fyra av totalt nio kontorsrum skulle vara utan fönster. Man valde att släppa in dagsljuset genom glasade väggar i stället. Därmed ansåg man att kravet på dagsljus var uppfyllt.

I sitt föreläggande mot företaget hänvisar Arbetsmiljöverket till egna föreskrifter om arbetsplatsens utformning, som bland annat säger:

”På stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick”.

– Med stadigvarande menas lokaler där man tillbringar en stor del av sin arbetstid, säger Sari Forsberg. Det kan vara okej att till exempel ett serverrum saknar fönster, eftersom man är där bara under korta stunder.

I kommentarerna till bestämmelsen sägs att allt arbete som kan utföras i dagsljus bör placeras i lokaler med fönster. ”Rikligt dagsljus” och ”god utblick” bör eftersträvas.

– Gruvor, fotografisk verksamhet och stora köpcentra är undantagna eftersom de inte kan ha dagsljus, säger Per Nylén, avdelningsdirektör och ljusexpert på myndigheten. Här gäller andra regler. Exempelvis ställer vi krav på pauser och luncher i dagsljus i stället.

Rent teoretiskt kan indirekt ljus som leds in via exempelvis speglar efterlikna dagsljus, men det finns inga kommersiellt tillgängliga system som kan ersätta dagsljus, påpekar Per Nylén.

– Arbetsrum med tillgång till indirekt dagsljus genom glasade väggpartier får endast i undantagsfall användas.

Ett sätt att bedöma mängden direkt eller indirekt dagsljus är att mäta förhållandet mellan ljusstyrkan inomhus och motsvarande styrka utanför fönstret när himlen är jämnt molnig.

Utifrån en sådan mätning som Arbetsmiljöverket gjort i de fönsterlösa kontorsrummen på Selga bedöms dagsljuset inte vara tillräckligt. Inte heller en alternativ lösning genom fler glasrutor, vilket skyddsombudet föreslagit, anser Arbetsmiljöverket är tillräckligt.