Regeringen har bestämt sig för att inte lägga fram ett nytt lagförslag för att hindra att olika visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid, utan att den anställde erbjuds fast jobb.

– Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT.

Redan 2007 anmälde TCO regeringen till EU-kommissionen, eftersom organisationen anser att reglerna bryter mot EU:s. Kommissionen har därefter tagit första steget i en process som kan sluta med att Sverige dras inför EU:s domstol.

Regeringen har vid två tillfällen skickat ut förslag på remiss, senast i somras.

– Vi kan se på remissutfallen att det är oceaner mellan vad små och medelstora företag önskar och vad TCO säger, säger Hillevi Engström.

Under hösten har hon rest i landet och träffat många företagare. Vad hon då har hört, i kombination med att konjunkturen försämrats och varslen ökat, har lett fram till att det inte blir någon lagändring.

– Konjunkturen är så väldigt osäker just nu. Företagen är beroende av att kunna ta in människor på visstidskontrakt. Alternativet är inte tillsvidareanställningar, utan de utnyttjar snarare de anställda man redan har och får ett större övertidsuttag, och det är redan nu stort, säger Engström.

Ett annat argument för att inte göra några ändringar i lagen om anställningsskydd (las) är att hon inte ser något reellt problem.

– Det är en teoretisk möjlighet, men vi har inte sett att sådant missbruk sker, säger Engström.

Regeringen har haft underhandskontakter med EU-kommissionen och ytterligare möten är inplanerade. Risken för att längre fram hamna i EU-domstolen finns kvar.

– Vi vet fortfarande inte hur kommissionen kommer att ställa sig. Men vår bedömning är att vår lagstiftning uppfyller kraven, säger Engström.

TCO, liksom EU-kommissionen, anser att den svenska lagen ger arbetsgivare möjlighet att stapla olika tillfälliga anställningar på varandra. Tid i allmän visstidsanställning kan läggas på vikariat, och tid i prov- eller säsongsanställning räknas inte alls.

Enligt TCO kan arbetsgivare som vill undvika att fastanställa därför kringgå tidsgränserna. Genom att låta några veckor gå mellan olika anställningar går det att dra ut på anställningarna i mer än fem år och sedan börja om från början igen.

TCO:s ordförande Eva Nordmark tycker att regeringens argumentering är ett ”lågvattenmärke”

– Regeringen skyller på arbetslösheten när sanningen är att den misslyckats med att ta fram ett begripligt förslag som kan få parlamentariskt stöd, säger Nordmark till TT.

Hon betonar att TCO inte har någonting emot tillfälliga anställningar, de kan både vara bra, nödvändiga och steget in på arbetsmarknaden.

– Det är missbruket vi vill få bort. Jag tycker inte att vi ska ha regler som möjliggör för arbetsgivare att stapla tillfälliga jobb på varandra i all evighet, om man så vill, säger Nordmark.

Hon hoppas att arbetsmarknadsutskottet i riksdagen nu ska uppmana regeringen att ta tag i frågan igen. Dessutom ligger TCO:s anmälan hos EU-kommissionen kvar.

Fakta:

Om visstidsjobb

En person kan ha ett vikariat eller allmän visstidsanställning i två år under en femårsperiod. Tid i de två olika anställningsformerna räknas inte ihop och inte heller tid i prov- eller säsongsanställning. Därmed kan arbetsgivare kringgå tidsgränsen om de vill.

Genom att låta några veckor gå mellan de olika anställningarna kan en arbetsgivare sträcka ut dem över en period av fem år, då räkneverket nollställs, och börja om från början igen.

TCO har föreslagit att den som haft tillfälliga jobb i tre år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod, oavsett vad anställningarna kallats för, ska ha rätt till fast jobb.

EU-kommissionen granskar fortfarande lagstiftningen. Som ett sista steg kan Sverige dras inför EU:s domstol.

 

Källor: TCO och arbetsmarknadsdepartementet. (TT)