Fyra skyddsombud av fem har inte den tid som behövs för uppdraget och 15 procent har inte fått någon utbildning alls, visar ny TCO-undersökning.

Drygt 8 000 av TCO:s 30 000 skyddsombud har svarat på organisationens enkätundersökning. Svaren ger en dyster bild av ombudens möjligheter att påverka arbetsmiljön.

Hela 40 procent av skyddsombuden säger att det inte sker någon uppföljning av de handlingsplaner och åtgärder man enats om. Ännu fler upplever att det inte finns någon tydlig arbetsfördelning när det gäller arbetsmiljön.

Det är alltså oklart vem eller vilka som ska driva igenom de beslutade åtgärderna, vilket gör det svårt att utvärdera om åtgärderna alls har genomförts.

15 procent av TCO:s skyddsombud har inte fått någon utbildning alls, enligt undersökningen. Över hälften säger att de behöver vidare utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Störst är behovet av utbildning i psykosociala arbetsmiljöfrågor, konflikthantering och mobbning.

Endast var femte skyddsombud har möjlighet att ta den tid som behövs för sitt uppdrag, och nästan en fjärdedel säger att inte heller chefer och arbetsledare har tid för arbetsmiljöarbetet.

Bristen på tid och utbildning är oroväckande, sade Annika Strandhäll, ordförande för TCO-förbundet Vision, när hon presenterade undersökningsresultaten på Gilla jobbet-mässan i Stockholm.

– Vi måste ta de här signalerna på största allvar. Det har en avgörande betydelse att högsta ledningen i företagen och politikerna tycker att det här är viktigt.

Av de skyddsombud som svarade på enkäten var 66 procent kvinnor. Över hälften var över 50 år, och en dryg tredjedel mellan 35 och 49 år. En knapp fjärdedel av skyddsombuden hade haft uppdraget tio år eller längre.

Stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan i tjänstemännens arbetsliv, anser TCO:s skyddsombud.