Sveriges löntagare fick se sin köpkraft sänkt förra året. Reallönen minskade något mindre för de industrianställda än för genomsnittet. Det är första gången som köpkraften minskar sedan industriavtalet började gälla.

Utvecklingen för de industrianställda finns beskriven i den rapport som Industrins ekonomiska råd presenterade igår. Av den framgår att de industrianställdas reallöner sjönk med ungefär 0,5 procent förra året.

För några dagar sedan publicerade Konjunkturinstitutet sin lönebildningsrapport och av den framgår att reallönen sjönk i hela ekonomin.

Det är Medlingsinstitutet som för den officiella lönestatistiken i Sverige. I början av året kunde Arbetet berätta att det såg ut som om de industrianställda fick sänkt köpkraft förra året. Bo Enegren på Medlingsinstitutet äger att man nu är mer säker på att de industrianställda verkligen fick en reallönesänkning.

– Det beror på att löneökningarna var låga samtidigt som inflationen var hög, säger han.

Enligt Medlingsinstitutet höjdes industrilönerna med 2,5 procent förra året medan KPI – konsumentprisindex   steg med 3,0  procent. Det betyder att reallönen sjönk med 0,5 procent. I ekonomin som helhet var löneökningarna inte riktigt lika stora. Det betyder att den genomsnittlige anställde fick se sin köpkraft minska med 0,6 procent förra året.

Bo Enegren säger att den höga inflationen som beskrivs i KPI i stor utsträckning beror på räntehöjningarna förra året.

Sedan industriavtalet började gälla i slutet på 90-talet har reallönen ökat med 2 procent per år i genomsnitt. Det gör utvecklingen att utvecklingen under 20 11 var anmärkningsvärd.

Bo Enegren på Medlingsinstitutet säger att det ser helt annorlunda ut i år. Prognosen är att inflationen ska hamna runt 1 procent och lönerna ska stiga med drygt 3 procent. Sammantaget ger det att reallönen i år ökar med lite mer än 2 procent.