Sedan 2007 bryter Sverige mot EU:s regler för korttidsanställningar i och med att olika former av begränsade anställningar kan staplas på varandra.

TCO kräver nu för andra gången ett svar från regeringen om varför detta får fortgå.

Att arbetstagarsidan försvagas och att det därmed blir svårare att hålla uppe lönerna är uppenbart. Men att maktbalansen rubbas skapar även en annan typ av tillbakagång som i längden kan bli ännu värre.

TCO refererar den forskning som visar att tidsbegränsat anställda upplever mer stress, har sämre hälsa och har svårare att få lån och bostad.

Ytterst handlar det alltså om våra liv.

Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO får en arbetare aldrig ses som en vara. Detta eftersom FN vill upprätthålla en grundläggande syn på mänskliga rättigheter. Även arbetsmarknaden ska därmed organiseras så att allas människovärde respekteras.

Att behandla de anställda som tillfälliga maskiner och se hur mycket de maximalt kan uträtta tangerar synen på arbetaren som en vara, även om det kamoufleras som tvivelaktiga arbetsmarknadsreformer.

Att värna lönen är en självklarhet. Men att värna mänsklig respekt är en väl så stark anledning att reagera mot regeringens visstidsstaplande.