Det sociala företaget Del-ta Produktions AB i Kalmar och Nybro sysselsätter 20 deltagare i fas 3. Bolaget ägs av en ideell förening som i sin tur ägs av ett kommunägt bolag i Kalmar, Nybro kommun – och LO-facken i södra Kalmar län.

Tidningen Östran i Kalmar skriver att LO-facken är delägare i ett företag som använder fas 3-arbetskraft, trots att LO centralt kritiserar fas 3.

– Det gör vi också. Vi har synpunkter, men vi lägger dem åt sidan i det dagliga arbetet. Om vi använder bolaget som ett politiskt verktyg går det bara ut över de långtidsarbetslösa. Då får de ingen hjälp, säger Marie Fransson, vd för Del-ta Produktions AB.

Hans-Göran Axelsson är ordförande i LO-facken i södra Kalmar län. Han kände inte till att Del-ta sysselsätter fas 3-deltagare. LO-facken ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte den 22 oktober.

– Vi ska samla in fakta och besöka företaget för att bilda oss en uppfattning. Sedan får vi ventilera hur vi ska gå vidare. Det är en balansgång. Det gäller människor som jobbar och känner sig behövda. Många har fått fast jobb på Del-ta, konstaterar han.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) bildade Del-ta som en ekonomisk förening 1986 för att erbjuda sysselsättning åt människor med psykisk funktionsnedsättning. Sedan 2001 ägs Del-ta av Nybro kommun, Kalmar kommun genom ett kommunalt bolag och LO-facken.

Bolaget sysslar med legotillverkning åt industrier i Syd- och Mellansverige. 40 procent av intäkterna kommer därifrån. Den andra stora intäktskällan är skattepengar i form av till exempel lönesubventioner. Anordnarbidraget i fas 3 ger någon miljon om året, pengar som går till verksamheten. All eventuellt vinst återinvesteras och går antingen till nyanställningar eller bättre arbetsmiljö.

Del-ta sysselsätter runt 180 personer. Ungefär hälften deltar i arbetsplatsmarknadspolitiska åtgärder. 60 är anställda. Nästan alla anställda är funktionshindrade eller människor som från början kom till Del-ta som deltagare i åtgärder.

Den första fas 3-deltagaren kom på hösten 2009. Sedan dess har tio fas 3-deltagare fått jobb – tre på Del-ta och sju på andra arbetsplatser.

– Frågan om vi ska vara fas 3-anordnare eller inte har aldrig diskuterats i styrelsen. Det som har diskuterats är att arbetsmarknadspolitiken är för dålig – inte att vi ska välja bort en viss åtgärd. Det gynnar inte dem vi jobbar för,  anser Marie Fransson och fortsätter:

– De som kommer till oss får möjligheter att utvecklas i verklig produktionsmiljö. De får referenser. Det ökar möjligheterna att få jobb. De slipper gå sysslolösa hemma, vilket leder till en negativ utveckling. Det finns för få praktikplatser i Kalmar-Nybroområdet. Hela vår verksamhet bygger på en professionell hantering av människor. Det är inte primära syftet hos företag i näringslivet.