Arbetsgivarna i Teknikföretagen anser till skillnad mot IF Metall att det är fullt möjligt att sluta lokala avtal om minskad arbetstid och sänkt lön. Det behövs ingen särskild central överenskommelse för att öppna för sådana krisavtal.

– Det finns åtminstone tre olika sätt att åstadkomma samma effekt som kristavtalen för några år sedan gav. Och det handlar om att tillfälligt få ner kostnaderna utan att säga upp. Säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.

Arbetet har tidigare berättat om IF Metalls inställning. Förbundet har fått frågor om lokala krisavtal från klubbar och lokalombudsmän. Och svaret från facket är att klubbarna inte får sluta lokala krisavtal och om någon klubb ingår ett sådant avtal ska förbundet förklara det fört ogiltigt. IF Metall hänvisar till att krisavtal med sänkt arbetstid och lägre lön bara vara möjliga under en begränsad tid, då ett tillfälligt centralt avtal gjorde dem möjliga.

Även arbetsgivarna i Teknikföretagen har efter semestern fått allt fler frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist. Under september har medlemsföretag även undrat om krisavtal, berättar Anders Weihe.

Han säger att det för företagen handlar om en minskad orderingång och företagen vill då minska sina kostnader. Och det kan de göra permanent genom att säga upp folk eller tillfälligt genom att minska den arbetade tiden.

– IF Metall pratar mot bättre vetande när de säger att det inte är möjligt att lokala komma överens om minskad arbetstid och sänkt lön. IF

Metall är rädda att förlora kontrollen. Enligt min uppfattning är det klart och tydligt möjligt att ingå sådana överenskommelser.

Först pekar han på en skrivning i Teknikavtalets paragraf 10 om löneskydd som säger att: ”Vid oförändrade eller likvärdiga arbetsuppgifter kan arbetsgivaren inte utan frivillig överenskommelse ändra månadslönen.” och samma gäller för fasta lönetillägg enligt avtalstexten.

– Det betyder att om man är överens kan man höja eller sänka lönen, säger Anders Weihe.

Han anser att sådana frivilliga överenskommelser kan ingås mellan arbetsgivaren och klubben eller mellan arbetsgivaren och en anställd.

När det gäller de andra tillvägagångssätten har han inte tänkt på om de är möjliga mellan facket och företaget. Däremot kan enskilde göra upp om sänkt lön och sänkt arbetstid under kortare eller längre tid.

Anders Weihe säger att det är möjligt att frivilligt komma överens om tjänstledigt under en del av arbetsveckan och det är också möjligt att göra upp om att arbeta deltid under en begränsad tid.

– Det finns alltså flera möjligheter att åstadkomma tillfälliga kostnadsbesparingar utan att säga upp.

Teknikföretagens förhandlingschef säger att det inte finns några hinder för att sluta lokala krisavtal med tjänstemännen. I samma veva som IF Metall undertecknade ett tidsbegränsat avtal gick industritjänstemännens fack med på att det befintliga kollektivavtal tillåter lokala avtal om sänkt arbetstid och minskad lön.

– Där har ingen ändring skett. Det är solklart att de centrala avtalen öppnar för lokala krisöverenskommelser.

Anders Weihe vet inte hur många företag som ställer sig frågor om lokala krisavtal. Inte heller känner han till om några sådana lokalavtal ingåtts.