Sverige bör ändra grundlagen så att positiv särbehandling i arbetslivet blir tillåten, skriver Europarådets kommission mot rasism och intolerans (Ecri) i sin senaste rapport om Sverige.

Rapporten innehåller en lång lista med krav och rekommendationer till den svenska regeringen. Kommissionen beklagar att positiv särbehandling av utsatta grupper inte godtas i Sverige. Ecri är också kritisk till att Sverige inte ”uttryckligen” förbjuder diskriminering på grund av språk, även om den nya diskrimineringslagen som infördes 2009 får beröm.

Ett stort antal klagomål om diskriminering på grund av etniskt ursprung eller religion rapporteras årligen till Diskrimineringsombudsmannen (DO), men endast cirka tio av dessa drivs till domstol, påpekar kommissionen.

”DO, vars chef tillsätts av regeringen, har nyligen lidit av instabilitet i ledningen, vilket har medfört vissa problem för konsolideringen av denna ganska unga myndighet”, heter det i rapporten.

Andra krav från kommissionen:

• Myndigheterna måste bekämpa arbetsgivarnas fördomar vid rekrytering och se till att fackförbunden och arbetsgivarna aktivt jobbar för mångfald i sitt dagliga arbete.

• Ge barn, gravida och akut sjuka gratis sjukvård.

• Inrätta ”skyndsamt” en handlingsplan mot boendesegregationen.

Enligt Europarådets kommission har invandrare i Sverige som inte kommer från EU en sysselsättningsnivå som ligger 19,7 procent under infödda svenskars, och andelen utlandsfödda som är överkvalificerade för sina arbeten är mer än dubbel så hög som bland infödda.

Romer och muslimer är särskilt utsatta för diskriminering på arbetsmarknaden, konstaterar Ecri.