Vi har strikta gränsvärden för hur mycket vibrationer en anställd får utsättas för. Men det finns inga gränser för hur mycket en maskin får vibrera. Tillverkarna får sälja vilka maskiner de vill.

Mätningar som nyligen presenterades av Arbets- och miljömedicin i Lund visar att många av våra vanligaste verktyg och maskiner når upp till gränsvärdet bara några få minuter efter att vi har tryckt på startknappen.

Exempelvis kan en bilningsmaskin nå det så kallade insatsvärdet efter 5 minuter och det dagliga gränsvärdet efter 15 minuter. Det första värdet innebär att de anställda bland annat måste genomgå läkarundersökning för att alls få jobba med maskinen, det andra betyder att maskinen inte får användas längre än en kvart.

Arbetsmiljöverket kan kräva att maskinen bara får användas i fem minuter, men inte att den ska bytas ut eller skrotas. Reglerna styrs helt av maskindirektivet som svenska myndigheter inte kan påverka.

– Det är ett problem, säger Bengt Johansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket. EU-regelverket tillåter oss inte att förbjuda några maskiner alls om de är CE-märkta.

Med andra går principen om frihandel före arbetarnas hälsa.

Tanken var att marknaden skulle sanera sig själv, att arbetsgivaren skulle byta ut bilningsmaskinen mot en ny som vibrerar mindre, av egen vilja och utifrån egna intressen. Men hur ofta det sker i verkligheten vet vi ingenting om. Med all sannolikhet inte så ofta som det var tänkt när EU-direktivet om vibrationer infördes 2002.

– Det förutsätter att arbetsgivarna är medvetna om riskerna, säger Bengt Johansson. Under våra inspektioner har vi i ett flertal fall stött på arbetsgivare som direkt skrotat gamla maskiner och köpt in nya.

Samtidigt resulterade Arbetsmiljöverkets senaste granskning av 400 arbetsplatser i att så gott som alla arbetsgivare får krav på bland annat mätningar och medicinska kontroller.

– Det är beklagligt, säger Bengt Johansson. Alla goda krafter måste samverka, arbetsgivarna måste följa lagen och facket måste lyfta frågan.

Hur ser du på att många arbetare mörkar sina skador av rädsla för att få sparken?

– Tyvärr stämmer det också med de signaler vi har fått. Därför sätter vi in riktade inspektioner och ställer krav på medicinska kontroller.

Hur tolkar du ökningen i antalet anmälda arbetsskador under de senaste åren?

– Det kan bero på ökad uppmärksamhet kring vibrationsskador, men det kan också vara ett resultat av att rot-arbeten med hög exponering ökat kraftigt under senare år.

Till skillnad från buller eller farliga kemikalier finns nästan ingen personlig utrustning mot vibrationer.

– Det finns specialhandskar, men det är tveksamt om de ger något skydd, Ibland kan de till och med förvärra exponeringen, säger Bengt Johansson.