Arbetsmiljöverket har anmält en bilverkstad i Sundsvall till åtal för brott mot arbetsmiljölagen. Arbetarna har ­använt ett farligt lim utan att ha genomgått obligatorisk läkarundersökning.

Vid en inspektion i april i år upptäckte Arbetsmiljöverket att arbetarna på den aktuella verkstaden använder ett så kallat pur-lim vid byten av vindrutor på personbilar. Limmet innehåller de farliga ämnena isocyanater, som inte får användas utan läkarundersökning.

Arbetarna hade vid inspektionstillfället inte genomgått läkarundersökning och saknade därmed”tjänstbarhetsintyg”, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen, konstaterar Arbetsmiljöverket i åtalsanmälan.

Isocyanater är en grupp industrikemikalier som tillverkas av oljerester och som vanligtvis kallas polyuretan (pur). De finns i stort sett inom hela arbetslivet och även i hemmen.  Bland annat i plast, lim, färg och lack.

Exponering för isocyanater kan ske både genom inandning och hudkontakt. De mest fruktade hälsoeffekterna är överkänslighet och astma, som kan vara livet ut. Har man en gång fått isocyanatastma kan man inte längre komma i närheten av sin gamla arbetsplats. Ibland kan det räcka med att man utsätts för ämnet en enda gång för att få astma.

Därför får man inte arbeta med isocyanater om man har besvär med luftrören eller lungorna, enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Härdade produkter som kuddar och madrasser av skumplast innehåller dock inga fria isocyanater och ska inte vara farliga vid normal användning. Vanliga konsumenter behöver därför inte vara oroliga.

Det är vid yrkesmässig användning, exempelvis vid sprutmålning av lack eller upphettning av lim, som risken för exponering är störst. Då kan de ursprungliga isocyanaterna som användes vid tillverkningen av produkten återbildas. Vid kraftig uppvärmning kan det också bildas nya isocyanater.

Alla godkända lim som används vid bilglasarbete innehåller isocyanater. Därför är risken stor att man får ämnet på huden vid limning av rutor när man arbetar med det ohärdade limmet. Det kan ta flera dagar innan limmet härdar ut helt.

Också när rutan skärs loss i samband med att den byts kan vissa verktyg alstra så mycket värme att isocyanater frigörs. Samma sak kan ske vid slipning för att ta bort gamla limrester.

I Sverige finns ett antal personer som anmält arbetsskada på grund av exponering för isocyanater vid bilglasarbete. För att inte fler ska drabbas är det viktigt att arbetsgivare följer reglerna om obligatorisk utbildning, riskbedömning och läkarundersökning, anser Arbetsmiljöverket.

Fakta

Läkarundersökning obligatoriskt före arbetet

För att få börja arbeta med iso­cyanater krävs läkarundersökning. Hur undersökningen ska göras står i Arbets­miljöverkets regler om medicinska kontroller i arbetslivet.

Alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med isocyanater ska sedan läkarundersökas minst vartannat år.

Har man besvär med luftrören eller lungorna eller ofta får eksem får man inte arbeta med isocyanater.

Arbetsgivaren ska även göra en riskbedömning innan man börjar använda isocyanater i verksamheten. Den ska visa hur arbetsplatsen ska utformas, vilka arbetsmetoder och vilken skyddsutrustning som ska användas.

Dessutom måste alla anställda som arbetar med isocyanater få teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder.