Diskrimineringsombudsmannen ska granska 35 grundskolor över hela landet för att se om de lever upp till lagens krav på likabehandlingsplaner.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort en omprioritering av sin verksamhet som innebär att man kommer att lägga större vikt vid analyser och granskningar. I våras inrättades också en särskild granskningsenhet som ska sköta tillsynen över arbetslivet och skolor.

DO:s granskning sker under hösten och omfattar kommunala skolor i varierande storlek bland annat i Luleå, Göteborg och Stockholm. Men även några fristående skolor som Lundsberg och Sigtuna humanistiska läroverk. Granskningen gäller framför allt skolornas arbete mot trakasserier.

– Alla elever har rätt att känna sig trygga i sin vardag. Skolan är enligt lag skyldig att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga trakasserier, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

Trakasserier är det som anmäls mest till DO inom skolområdet. Bara en av tio skolor och förskolor har en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav, enligt DO.

DO har redan begärt in skolornas planer. Och i slutet av oktober kommer skolornas huvudmän att få besked om de skött sig. Annars kommer de att kallas in till överläggning med krav på kompletteringar.

– Vi har också möjlighet att genomföra egna undersökningar i skolorna och begära vitesföreläggande hos nämnden mot diskriminering om bristerna inte rättas till, berättar Stina Wegberg, informatör på DO.

Skolorna ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Men dessa kan slås ihop till en plan, eftersom de handlar om elevers lika värde i båda fallen.

Fakta

Kränkning

Det är viktigt att skilja på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra, exempelvis på grund av kön eller etnicitet.

Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet exempelvis genom utfrysning, mobbning eller tafsande (sexuella trakasserier).

Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet, exempelvis på grund av kläder eller musiksmak, men det saknas koppling till de så kallade diskrimineringsgrunderna (bland annat kön, sexuell läggning, etnicitet och religion).

Kränkande behandling definieras av skollagen och det är barn- och elevombudet vid Skolinspektionen som utreder anmälningarna. Diskriminering och trakasserier är definierade i diskrimineringslagen och det är DO som ska se till att lagen följs.