På väg bort. Sex av Finnlines fartyg byter svensk flagg mot finsk vid årsskiftet eftersom beskattningen är gynnsammare där. 

Foto: Johan Nilsson

På väg bort. Sex av Finnlines fartyg byter svensk flagg mot finsk vid årsskiftet eftersom beskattningen är gynnsammare där.

 

Transport Svenska fartyg flaggas ut – vi måste byta skattesystem genast för att konkurrera på lika villkor. Vad väntar finansministern på? undrar debattörerna.

Från socialdemokratiskt håll brukar vi säga att regeringens lösning på de flesta politiska frågor är att förändra och sänka skatter. Arbetslöshet, utanförskap, bostadsbrist, näringspolitik, nyföretagande, konkurrenskraft – allt ska lösas via skattesystemet.

Det finns dock några få skattefrågor där regeringen och finansminister Anders Borg uppträder märkligt fyr­kantigt. En av dessa gäller beskattningen av sjöfartsnäringen. Nästan hela Europa har gått över till så kallad tonnagebeskattning och tonnage­skatteutredningen föreslog i februari 2006 att Sverige skulle följa efter.

Redarföreningen och de fackliga organisationerna har agerat och uppvaktat. I riksdagen har gjorts otaliga motioner, interpellationer och skriftliga frågor. I pressen har politiker från alla partier utom moderaterna sagt sig vara för denna skatt. Skatteutskottet gjorde ett enhälligt tillkännagivande till regeringen 2007. Med detta menas att hela utskottet, inklusive den då borgerliga majoriteten, ville att regeringen skulle ta fram en proposition om tonnageskatt.

Utskottet har sedan varje år i sina betänkanden återkommit med skrivningar och propåer där ordet ”skyndsamt” varit ofta återkommande. Konstitutionsutskottet har också uppmärksammat att Borg och regeringen struntar i landets beslutande och lagstiftande församling.

EU-kommissionen presenterade i januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter fram till 2018. Där påpekade kommissionen betydelsen av likvärdiga konkurrens­villkor, bland annat vad gäller tonnageskatt. Hösten 2010 tillsatte regeringen Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar. I oktober samma år lämnade utredningen sitt betänkande (SOU 2010:73). Enligt regeringens direktiv skulle utredaren inte ta upp skattefrågor. Utredaren kände sig dock manad att framhålla att ett införande av ett tonnageskatte­system skulle innebära att Sverige i likhet med flertalet övriga sjöfartsnationer i EU fullt ut skulle använda de möjligheter som kommissionens riktlinjer för statligt stöd till sjöfarten medger.

Under den borgerliga regeringen har vi sett en successiv utflaggning – knappt 200 svenska fartyg lär återstå. Nu senast har 200 anställda sagts upp och ytterligare 100 varslats av Finn­lines här i Malmö.

Anders Borg och regeringen har väntat länge, för länge enligt socialdemokraternas uppfattning, med tonnageskattefrågan. Att den är så komplicerad att departementets tusentals anställda inte skulle kunna ha hittat en tekniskt och ekonomiskt hållbar lösning på fem år förefaller märkligt. I synnerhet när andra länder, som vårt grannland Finland nyligen, klarat av det.

Vi har lite svårt förstå varför det som måste belysas ytterligare inte redan är gjort. Vi undrar också hur många svenskflaggade fartyg vi har kvar när belysningen är färdig?

Kent Härstedt
riksdagsledamot (S) från Helsingborg.

Janne Rudén
förbundsordförande i Seko.