LO har anlitat en extern konsult för att få ordning på de interna ­diskussionerna inför nästa avtalsrörelse. Syftet är att se till att LO-förbunden kommer överens och att de klarar av att samlas kring en avtalsplattform.

Konsulten fick sitt uppdrag i våras innan nuvarande LO-ledning tillsattes.

Tidigare har de här diskus­sio­nerna helt skötts av avtals­sek­reterarna i de olika förbunden. En­ligt Arbetets källor är ett skäl till att konsulten anlitades att LO-styrelsen vill ha mer inblick i avtalssek­reterarnas diskussion. Och i bakgrunden finns också – enligt samma källor – det spruckna samarbetet i förra avtalsrörelsen, då facken inom industrin hade en egen avtalsplattform skild från de övriga LO-förbundens avtalslinje.

Arbetet erfar att det finns kritik inom LO och LO-förbunden mot att ta in externa konsulter för att sköta den interna debatten. Invändningarna går ut på att det hela är ett uttryck för dåligt självförtroende och ängslighet. Andra kritiker anser att LO i stället borde vänt sig till någon från de fackliga leden. Enligt dem finns det flera erfarna personer som pensionerats och inte längre är engagerade i sitt förbund eller LO.

– Jag har kommit in efteråt och jag kan bara konstatera att diskussionen och processen fungerar bra när konsulten är med. Och då finns det ingen anledning att ändra, säger Torbjörn Johansson, LO:s nyvalda avtalssekreterare.

Han kan se flera skäl till att ha en extern konsult. För honom handlar det om att ha en diskussionsledare som hjälper avtalsrådet och styrelsen att komma framåt. Ibland lyssnar inte de olika LO-ledarna ordentligt på varandra utan utgår från att de redan vet vad de andra ska säga, exemplifierar han. Tanken är, enligt Torbjörn Johansson, att konsulten ska se till att de kommer förbi detta.

Han har inte hört kritiken om att konsulten skulle vara ett bevis för dåligt självförtroende och ängslighet I LO. Däremot har han förståelse för att hans företrädare valde att inte anlita en person från facket. Han anser att alla har uppfattningar, fördomar och låsningar som skulle kunna vara i vägen för en bra diskussion.

Konsulten heter Barbro Mellberg och hon vill inte prata om sitt uppdrag. Först säger hon att det bara har rört sig om en utbildning för LO-styrelsen. När Arbetet beskriver hennes uppdrag närmare – att fungera som processledare för avtalsdiskussionerna i avtalsrådet och i styrelsen samt att hennes uppdrag inte är att utforma de konkreta avtalskraven – svarar hon:

– Oavsett vilka uppdrag jag har så är det inget jag pratar om.

Bland företrädarna för LO-förbunden är det också svårt att få någon kommentar.

– Vi håller på med ett arbete nu och jag vill inte uttala mig om det, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Transports ordförande Lars Lindgren och IF Metalls avtalssek­re­terare Veli-Pekka Säikkälä vill inte alls kommentera konsulten. Handels avtalssekreterare John Haataja har ingen uppfattning om konsulten, men han säger att allt är värt att prova för att få en bra process.

Fakta

Avtalslinje klar i oktober

LO-förbunden ska vara klara med avtalslinjen i slutet av oktober då LO:s representantskap sammanträder för att bestämma avtalskraven. De ekonomiska kraven beslutar LO-styrelsen om senare.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn ­Johansson säger att diskussionen ännu inte är så konkret utan mer handlar om inriktningen – om det ska vara många krav med lösare sammanhållning eller kanske färre krav och ett tätare samarbete mellan LO-förbunden i plattformen.

Andra källor beskriver läget som att det gäller att få till stånd en stark samordning och därmed kunna ställa krav på jämställda löner. Den gemensamma plattformen kommer, enligt samma källor, att innehålla ett krav på ökad makt för facken på arbets­platserna.

Konsult i ledarskap

Barbro Mellberg har ett eget företag. På sin hemsida berättar hon att hon har 20 års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap och att hon bland annat arbetar med utvecklingsstöd för ledningsgrupper och styrelser. Och även med konflikthantering.

Hon berättar även att hon har erfarenhet av lean i offentlig sektor. Lean beskriver hon som en tanke och ett arbetssätt som innebär ständiga förbättringar, där medarbetarna uppmuntras att hitta problem och göra förbättringar i det dagliga arbetet.

Lean production kommer från industrin och har sin bakgrund i ­Toyotas tillverkningsmetod.