Arbetsmiljöverket vill att ansvariga på Eka Chemicals och Superior Grapihite i Sundsvall ska ställas inför rätta för en gasolycka där två arbetare fick i sig svaveldioxid.

De båda takläggarna avbröt arbetet efter en kort stund på grund av andningssvårigheter. En av dem fick åka in till akuten och den andre tvingades uppsöka läkare dagen efter.

I dag, drygt ett halvår efter händelsen, har en av arbetarna fortfarande nedsatt lungkapacitet. Han har så kraftiga besvär att han måste medicineras regelbundet, skriver Arbetsmiljöverket i åtalsanmälan.

Arbetarna höll på att lägga om ett papptak åt företaget Eka Chemicals i Akzo Nobels industriområde på Stockviksverken när olyckan inträffade.

På området finns ett antal fabriker, däribland Superior Graphite, som tillverkar syntetisk grafit. Råvaran innehåller svavel som måste tas bort för att få ren grafit.

Arbetsmiljöverket konstaterar att företaget gjorde ett utsläpp av svaveldioxid den aktuella dagen och att gasen av någon anledning inte steg uppåt från skostenen, utan blåste neråt mot det område där takläggarna befann sig.

Företaget har tillstånd att släppa ut 110 ton svaveldioxid årligen. Några mätningar utanför fabriken har inte gjorts tidigare. En mätning av svaveldioxid i närheten av takarbetet genomfördes först ett antal veckor efter olyckan och gav inget utslag. Men under vissa perioder luktar det svavel även på marknivå inom området, påpekar Arbetsmiljöverket.

Enligt Eka Chemicals finns det ingen förklaring till det inträffade.

– Det hela är ett mysterium, säger miljöchefen Peter Sjögren. Efter olyckan gjorde vi en mätning tillsammans med Superior Graphite och hittade inga farliga halter i området.

Peter Sjögren försäkrar att Eka Chemicals tagit olyckan på stort allvar, även om företaget inte bär något ansvar för utsläppet.

– Vi tycker det är mycket olyckligt att killarna fortfarande har problem med andningen och lungorna. Vi gör allt för att det inte ska inträffa igen.

Arbets- och miljömedicin i Sundsvall har utrett takläggarnas besvär och misstänker att de har orsakats av svaveldioxid, även om utredningen ännu inte är klar.

Arbetsmiljöverket konstaterar att inget av de två företagen har bedömt risken för exponering för svaveldioxid. Den risken finns över huvud taget inte med i byggherrens, Eka Chemicals, arbetsmiljöplan.

Därmed vill myndigheten att de ansvariga på båda företagen ska åtalas för arbetsmiljöbrott. Det blir i såfall tingsrätten som får pröva om någon eller några, uppsåtligen eller av oaktsamhet, utsatt arbetarna för fara.

Fakta

Svaveldioxid kan orsaka andningsmotstånd

• Svaveldioxid (SO2) är en färglös gas med stickande lukt vid höga halter. Många fossila bränslen som kol, olja och naturgas innehåller svavel. Vid förbränning omvandlas svavlet till svaveldioxid.

• Det är främst de övre luftvägarna som påverkas av svaveldioxid. Exponering för höga halter av svaveldioxid under korta perioder kan leda till ökat andningsmotstånd på grund av att luftrören dras samman. Enligt vissa studier kan även lägre halter vid långtidsexponering leda till liknande besvär.

• Superior Graphite tillverkar syntetisk grafit som används för uppkoppling av järn till stål i gjuterier och stålindustrin.

• Eka Chemicals tillverkar fyllmedel till papp- och färgindustrin samt små plastkulor till bland annat bilindustrin.