Arbetsmiljöverkets distrikt i Växjö anmäler fem byggbolag till åtal. Bolagen hade antingen ett dåligt fallskydd eller inget skydd alls vid takarbeten. Dessutom saknade de arbetsmiljöplan, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen.

– Tyvärr finns många företag inom byggbranschen som inte tar olycksriskerna på allvar, säger Göran Mossberg, vikarierande tillsynsdirektör.

Bis Isenta AB är ett av de fem byggbolagen som Arbetsmiljöverket anmält till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö och Jönköping.

Den 23 augusti förra året föll en ställningsmontör åtta meter från en byggnadsställning vid Södra Cells massafabrik i Mörrum utanför Karlshamn. Den 30-årige montören, som fick mycket svåra skador, var egenföretagare och hade hyrts in av ställningsföretaget Bis Isenta, som i sin tur hade hyrts in av Södra Cell.

Arbetsmiljöverket är nu klar med sin utredning av den svåra olyckan och har överlämnat den till åklagarmyndigheten. Det var det inhyrda byggställningsföretaget som var arbetsgivaren och som därmed ansvarade för arbetsmiljön vid olyckstillfället, understryker Arbetsmiljöverket i åtalsanmälan.

– Av vår utredning framgår en rad brister som vi bedömer har bidragit till olyckan, men jag vill inte gå in på några detaljer eftersom det råder sekretess, säger Göran Mossberg.

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen kort efter olyckan. Då konstaterade man att byggställningen hade vält på grund av att den var fast förankrad i ett skyddsräcke bara på ena sidan.

Ett annat av de anmälda byggbolagen är Svanberg och Sjögren. Vid en inspektion av ett bygge i Borgholm upptäckte Arbetsmiljöverket nyligen att arbetarna varken hade något fallskydd eller en arbetsmiljöplan att jobba efter.

Arbetet förbjöds omedelbart, och kort därefter hade bolaget satt upp en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. Men den uppfyllde inte kraven på samtliga åtgärder under hela byggskedet, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsmiljöplan för hela bygget tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är arbetsmiljösamordnaren, byggherren eller en uppdragstagare som tagit över dennes ansvar som ska se till att detta sker.

 

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen ska innehålla:

• De regler som ska gälla på byggarbetsplatsen.

• En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.

• Alla arbeten ska riskbedömas och planeras så att de kan utföras i en säker miljö.

• Valet av arbetsmetoder och utrustning ska motverka olyckor på grund av fall eller ras, farliga belastningar på kroppen, samt exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

• Byggherren ska lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.