Från och med den 1 juli gäller nya regler för kemiska risker i arbetsmiljön och för hygieniska gränsvärden. 28 nya gränsvärden har införts i listan med 400 farliga ämnen.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om kemiska risker är en sammanslagning av flera kemiföreskrifter. Syftet är att förenkla de ofta svårbegripliga reglerna. Men de nya reglerna innebär också en del nyheter. Exempelvis införs det nya begreppet ”riskkälla”.

Det är alltså inte bara giftiga kemiska produkter som kan vara farliga. Allt som kan ge skador på grund av sitt kemiska innehål betecknas som en riskkälla. Exempelvis vatten eller oljor, som inte behöver vara farliga i sig, men kan bli det om de hettas upp, eftersom de kan orsaka brännskador.

Riskkällor kan också vara avgaser, damm och andra heta vätskor eller ångor som bildas på arbetsplatsen. Samma sak gäller föremål som innehåller farliga ämnen, exempelvis virke eller annat byggmaterial som innehåller asbest.

Kemikalier kan skada kroppen på olika sätt. De kan ta sig in i kroppen via munnen, näsan eller huden. Skadorna kan komma omedelbart eller efter lång tid. Ibland kan det räcka med en enda kontakt.

Därför är det arbetsgivarens skyldighet att begränsa mängden av kemikalier på arbetsplatsen, välja de minst farliga alternativen, använda arbetsmetoder som minskar exponeringen, ta reda på vilka risker som finns, göra en ordentlig riskbedömning och sedan åtgärda riskerna.

I den nya föreskriften om hygieniska gränsvärden har 28 ämnen fått nya eller omprövade gränsvärden. Dessutom har föreskrifterna renodlats och handlar nu bara om gränsvärden och hur man mäter dem. Alla andra frågor om exempelvis tillstånd är flyttade till den nya föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker.

Fakta

• Nya ämnen som fått gränsvärden: litium och litiumföreningar, klorbensen, nikotin, penicilliner och tenn.

• Ämnen som fått sänkta gränsvärden: ammoniak, antimon, cyanider och cyanväte, formaldehyd, glutaraldehyd, kobolt och oorganiska föreningar, lacknafta, pentylacetater, radon, styren och svavelsyra.

• Styren, toluen, koldisulfid, bly, kvicksilver och kolmonoxid har fått beteckningen B. Det betyder om det sker samtidig exponering nära gränsvärdet för ämnet och för buller nära 80 decibel kan det orsaka hörselskada.